Bestyrelsesmøde d. 30. jan. 2024

Rønne Tennis Klub – bestyrelsesmøde den 30. januar 2024, kl. 18:15 i DGI-Hallens Kontor

Mødetid er kl. 18:00                                                     Mødet slutter kl. 21:00

Mødedeltagere: Benny Mortensen (BM), Else Jørgensen (EJ), Esther Løsholdt (EL), Hanne Espersen, (HE), Jette Barslund (JB), Kirsten Clemmensen (KC), Morten Bertelsen (MB)

 1. Valg af mødeleder : Morten
 2. Bemærkninger til dagsorden: Lang men overkommelig
 3. Bemærkninger til referat fra sidste møde (referat er vedlagt) ok
 4. Opfølgning fra tidligere
  1. Ny kasserer – har der været henvendelser på annoncen? Hanne har et emne
 5. Status på senior- og ungdomsaktiviteter vinterhalvåret.

Farum-tur den 2.-3. februar 2024 er aflyst. For få tilmeldte. Farum har foreslået, at vi kom en tur til juni.

Juleafslutning med mange kampe og præmier. Mange korte kampe ca 67, en sjov dag ,med hygge og spil

Pickleball – aktivitet , åbent hus på lørdag, kan evt. indgå som aktivitet fremover.

Mail fra Jannik Svaneke ang hjælp til turnering for ungdom, vi kan foreslå U10 række.

Svaneke Open holdes igen i år, invitation er sendt til Hanne, Benny udsender til vores medlemmer.

 1. Status padelaktiviteter vinterhalvåret.

Lokaletilskud til padelbaner: Kommune har truffet afgørelse om, at der kun er tilskud, når der ikke er adgang for offentligheden.

KM d. 16-17 marts planlægges og invitation udsendes. – udvalget ser på forårstiderne til fordeling af spillere på banerne

 1. Status antal medlemmer/kontingenter. 183 medlemmer pr 31/12-23
 2. Klubtøj

Hvem skal have? Bestyrelsen, trænere, o.s.v.  afgøres senere

Hvad skal vi have? Dragt og T-shirt

 1. Skolernes Forårsfestival den 29. maj 2024

3.-5. klasse. Hjælpere Else, Ingrid, Knud Erik

 1. Vækstaftale Vi satser på 197 medlemmer slut 2024

Se vedlagte.

 1. Parkering : orientering fra Hanne, der er ingen afgørelse endnu

Pladsen anlægges således:

 • Hækken beskæres så meget som muligt.
 • Ind- og udkørsel asfalteres som angivet herunder.
 • Øvrigt areal reguleresmed 0/16 skærver med fald mod hækken.
 • Indkørsel markeres med plastik pullert med reflekser
 • Der etableres et ”fodhegn” i stål langs fortovskant.
 • P-båse markeres med hvide brosten eller lign.
 • Eksisterende bom flyttes ca. 10m ind ad indkørslen, målt fra bagkant fortov.
 • Der etableres ensretning (skiltning), og indkørsel forbudt ved udkørslen.

 

 1. Rejsefonden

Der er sendt ansøgning til Idrættens Rejsefond til dækning af nogle af vores udgifter til rejser til turneringer i ”Danmark”. Hanne har haft kontakt til rejsefonden og send ansøgning om dækning af udgifter.

 1. RTKs dækning af udgifter til turneringsspillere, som rejser, og RTKs dækning af udgifter til ekstra haltider. Drøftelse af klubbens dækningsgrad af udgifterne.

Kirsten spørger, om vi fortsat skal dække 100 %. Er en stor post. Kirsten er bedt om at komme med en opgørelse af ALLE udgifter og bilag.

Ved sidste bestyrelsesmøde aftalte vi, at klubben dækker 100 % indtil videre.

Beslutning: vi fastholder beslutningen, og kan udover søge fonde, Esther undersøger muligheder

 1. Trænerkursus

Pernille og Peter sendes på trænerkursus. De melder sig til kurser i april på Sjælland. Der er 3 moduler, som hver koster 1.600 kr. pr. deltager.

Der henvises til ”refusion hos kommunen”. Hanne: Spørger Kasper (DGI)om han kender til det

Hanne har spurgt Kasper fra DGI om at få et hjælpetrænerkursus til Bornholm.

 1. Møde med Klaus Rønne Jensen vedrørende banevedligeholdelse (red plus baner)

Klaus foreslår et møde den 20. februar 2024 kl. 15-16.

Hvem vil deltage i mødet? Benny og Hanne deltager

 1. Årshjul – hvad er næste aktivitet? Generalforsamling er det næste
 2. Generalforsamling den 19. marts 2024 kl 18:30 Spisning kl 18, tilmelding til mad

Hvem sender bekendtgørelse om generalforsamling?  Esther med hjælp fra Benny

Har vi nogle forslag? Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af navn til :Rønne Tennis og Padelklub, Argument fra Padeludvalget kommer efter deres møde i morgen.

Indkomne forslag fra sidste generalforsamling? – Esther vil du se i referatet? Vi gennemgik diverse forslag fra sidste år.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter § 8:

 1. Valg af dirigent. Johnny
 2. Valg af referent. Esther
 3. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vælges på dagen
 4. Bestyrelsens beretning.

Hvilke overskrifter skal den indeholde, Padeludvalget kommer med input til Hanne

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 2. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingenter.
 3. Indkomne forslag. Navn på Klubben
 4. Valg af formand for to år, i ulige år
 5. Valg af kasserer for to år, i lige år (Kirsten er på valg og genopstiller ikke)
 6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for to år, i lige år. Esther modtager genvalg
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for to år, i ulige år.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Morten genopstiller – Else genopstiller helst ikke
 9. Valg af 2 revisorer for et år. Johnny og Jytte (kirsten spørger dem)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant for et år. Niels (Benny spørger)
 11. Eventuelt
 12. Fastsætte dato for næste bestyrelsesmøde. 12 marts kl 18:15 (Mødetid kl 18:00)