Bestyrelsesmøde d. 7. feb. 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 7.2. 2023

Mødedeltagere: BM, KH, KET, KC, MB, HE, EJ

 • HE ønsker en tilføjelse til dagsordenen, et punkt 5.g, om samarbejde mellem børn og unge blandt de bornholmske klubber.
 • Ingen bemærkninger til referat fra mødet d. 6.12. 2022.
 • HE står til rådighed som ny formand. KH ønsker at træde ud af bestyrelsen. BM ønsker, at der skal findes en afløser inden for de næste par år.
 1. MB og EJ vil godt fortsætte.
 2. Revisorerne vil formodentlig godt fortsætte.
 3. Revisorsuppleant, Niels, vil godt fortsætte.
 4. Johnny har indvilliget i at være dirigent.
 5. KET udarbejder et forslag Bestyrelsens beretning, som sendes ud til bestyrelsen før generalforsamling til gennemlæsning og godkendelse.
 6. KC aflægger beretning om regnskab og budget. Under dette punkt drøftedes kontingenter, som sigtede efter runde tal:

Forslag: sommersæson: senior: 800 kr., børn og unge: 400 kr.

vintersæson: senior: 500 kr., børn og unge: 400 kr., skumtennis 300 kr.

 

KET og BM laver forslag til padel-kontingent.

 

 1. Det foreslås, at der laves et padel-udvalg, men dette skal være dannet før en evt. navneændring af klubben. En sådan ændring udskydes dermed.

Regnskab og budget skal evt. også deles op for hhv. tennis og padel.

 

Andre kommentarer til punktet bestyrelsesmedlemmer: Man skal være medlem af klubben for at sidde i bestyrelsen.

HE: godt, hvis der kan findes et bestyrelsesmedlems-emne blandt forældre til børn- og unge-spillerne.

Andre forslag, som kunne spørges: Esther Løsholdt, Conrad, Kim Caspersen, Bondorff

 

 1. Godt, velvilligt forudgående møde med BRK, repræsenteret ved Claus Rønne Jensen og Thomas.

Stor gensidig tilfredshed med forståelsespapiret.

– Hegn om tennisbanerne skal gennemgås. (BRK mente, at dette var gjort i efteråret. En faktura er modtaget. Sagen undersøges.)

– 2023 er et hårdt år for kommunen. Der er kamp om pengene, efterslæb mange steder, og priserne er steget kraftigt.

– BRK ønsker en ønskeseddel, så der er mulighed for at købe mere rationelt ind til flere klubber samtidigt.

– KET kontakter Jannik i Svaneke med henblik på bestilling af grus.

– Hybridbaner RED+ og lys på baner er et fremtidsønske. Flere klubber taler meget positivt om banerne (fx Gentofte og Gladsaxe). Konklusionen er, at sådanne baner skal afprøves – af medlemmer af RTK – evt. i Ystad, hvis banerne findes der -, og at vi prøver at få informationer om banernes holdbarhed (BRK?).

– Claus RJ oplyste, at der bliver lavet en dobbeltrettet cykelsti fra svømmehal til tværgående cykelsti ved Rønne Nord-Hallen. Bilparkering ved tennisklubben vil herefter blive som længdeparkering.

HE foreslog at klippe hækken ud mod vejen lidt længere ned, så man udefra kan se, at der er aktivitet. Dette er BRK´s opgave.

 

 1. a. Opstart af baneklargøring d. 15. april
 2. Standerhejsning lørdag d. 29. april kl. 10
 3. Tennissportens dag lørdag d. 29. april kl. 11 – 13. HE foreslår, at dagen målrettes familier.

Kasper Fruergaard Nissen(DGI) foreslås inddraget med kreative initiativer. HE kontakter ham.

 1. HE og Michael Blom taler om forslag til voksen-intro. HE tager kontakt. (HE luftede en ide om at lade de unge ml. 14 og 17 år være med sammen med voksne til torsdagstræningen en del af tiden. Evt. gensidig inspiration?)
 2. HE står for børne- og unge-intro.

Der er kommet samarbejde i gang med Farum Tennisklub. En gruppe på 20 – 25 børn og unge kommer til Rønne fra 11. – 13. august. Der planlægges genbesøg næste vinter.

 1. se punkt 5 d. og e.
 2. Kasper (DGI) foreslår samarbejde mellem børn og unge i Rønne, Svaneke og Nexø. Hver klub står for et arrangement hen over sommeren. I Rønne d. 13. maj.

Forslag om skumtennisturnering for alle i Nexø 11. marts.

 1. a. Vintersæson i padelhallen slutter med udgangen af marts.

Evt. afslutning med et klubmesterskab d. 18. marts. KET taler med Mads Larsen om tidspunkt og evt. et program for afviklingen.

 1. Udendørs padel starter d. 3. april.
 2. Ikke flere klip til padel. Coins-system indføres.
 3. Årshjulet kører bare.
 4. Der udsendes en tak til dem, der har tilkendegivet at ville være frivillige – med besked om at de får en henvendelse, når der er en konkret opgave. (KET)
 5. Der er 158 medlemmer: 37 ungdom, 121 over 25 år

Vintersæson: 16 børn og unge (en fremgang på 60% i forhold til sidste år!), 22 seniorer, 11 skumtennisspillere.

Der er et overskud på budgettet – ca. 57.000 (?), hvilket ikke begrunder en kontingentstigning til runde tal. – En stigning ville dog fx kunne begrundes med Farum-tur + planer om ny banebelægning.

 1. Evt.: BM skal i år afholdes i Rønne fra 31.8. til 3.9.

HE: der udarbejdes en mappe, som gives videre til næste arrangerende klub af BM, således at der bliver et ensartet produkt/ forløb.

 

Referent: EJ