Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen i Rønne Tennis Klub d. 29. marts 2022.

Mødet startede med 1 minuts stilhed, hvor vi mindedes Jens Wroblewski, der døde sidste år.

Dagsorden var flg.:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 6. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingenter.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af formand for to år, i ulige år
 9. Valg af kasserer for to år, i lige år
 10. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for to år, i lige år.
 11. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for to år, i ulige år
 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
 13. Valg af 2 revisorer for et år.
 14. Valg af 1 revisorsuppleant for et år.
 15. Eventuelt.

 

 1. Johnny blev forslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede lovligt indvarslet generalforsamling. Gennemgik dagsordenen.
 2. Referent: Else J
 3. 23 stemmeberettigede deltog.
 4. Formanden aflagde beretning. (se efterfølgende)

 

Rønne Tennis Klub – generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022

 

Bestyrelsens årsberetning 2021

2021 har været et tilfredsstillende år for Rønne Tennis Klub, hvis jeg må blive i erhvervs- og finansverdenens terminologi. Vi har fået flere medlemmer både børn og voksne og vi har fået startet en ny del af klubbens aktiviteter op – Padel og klubbens økonomi er fortsat god – tilfredsstillende.

Vi har igen i 2021 været begrænset i vore aktiviteter specielt i første del af året, hvor Coronaen satte sit præg på vore udfoldelser. Vi måtte bl.a. udsætte generalforsamlingen, som vi holdt udendørs sidst i april. Det løsnede sig hen over sommeren, men så viste Coronavirussen grimme ansigt igen hen over vinteren med meget høje smittetal også her på øen.

Heldigvis har vi nu i væsentlig grad lagt den bag os.

Vi gik fra 125 medlemmer med udgangen af 2020 til at have 168 med udgangen af 2021. Medlemmer fordeler sig med 39 børn og unge mens vi er 128 voksne medlemmer igen ved udgangen af 2021. Den voksende interesse hos børn og unge skyldes ikke mindst de tiltag, som bestyrelsen valgte at iværksætte for 2021 med Hanne som leder af børn- og ungedelen og med investeringen i Réne Lund som træner og inspirator for de fremmødte børn og unge, men også for Hanne og nogle af de unge, som hjalp hende til ved træningen.

De voksne tennisspillere nød godt af de traditionelle træninger og spil tirsdage, torsdage og lørdage, hvor der var spil og træning for de øvede, lidt mindre øvede og helt nye, der kom til klubben via vores voksenintro. Torsdag formiddagsspillet til os, som er arbejdsfrie eller har fri om torsdagen var en fortsat succes med mange deltagere.

Den 1. maj blev de to nye Padelbaner indviet med bl.a. besøg fra Dansk Tennis Forbund ved Morten Hedegaard, som gav os en fin introduktion for at lære Padelspillet at kende.

Ved udgangen af 2021 var vi 35 Padelspillere, som har fået smag for den del af sporten og vi har nydt godt af at spille på de to baner og samtidigt har også udnyttet de faciliteter, som Match Padel har skabt i den tidligere ridehal nu Padelhal, hvor der er 4 baner.

Klubben indgik i 2021 en ny vækstaftale med Dansk Tennis Forbund for en periode på 3 år og det var forventet, at vi var 165 medlemmer i 2021 og 175 i 2022, hvilket er godt på vej til, hvis medlemstallet kan fastholdes og udbygges også i år.

De sociale aktiviteter i klubben fandt heldigvis et leje, som lignede det, som jeg tror mange af os nyder som en del af klublivet med grillfest, afslutningsfest efter sommersæsonen samt de mindre arrangementer, som holdes i de mindre grupper i klubben.

Der blev sat nye tiltag i gang i 2021 – Benny fik sat automatisk vandingsanlæg op på bane 1 med et flot resultat – bedre bane og meget mindre grusflugt ved blæsevejr. Klubben fik sponsoreret nyt fliser/sten til at lægge på brædderne fra AB Betonvarer i Klemensker. Bane 4 lod vi stå åben efter lukningen af banerne 1, 2 og 3 som et forsøg, hvilket var ok i en periode indtil frosten satte ind og vi måtte også lukke bane 4. Kunststofbanen har været åben hele vinteren, den var dog oversvømmet i de meget våde og regnfulde periode, hvor den ikke kunne spilles på.

Bornholms Mesterskaberne blev afholdt af Nexø Tennisklub i dagene fra den 2. september til den 5. september og klubbens medlemmer deltog i et vist omfang.

Jeg ser fortrøstningsfuld frem med den nye sæson i Rønne Tennis Klub – tak for ordet.

Rønne Tennis Klubs bestyrelse.

 

Kommentarer og spg. til beretningen:

Michael Blom: hvilken betydning for klubben har vækstaftalen med Tennisforbundet?

KE: aftalen har ingen negative konsekvenser, hvis der ikke er vækst, men klubben har fordele i forbindelse med indkøb af fx bolde og ketsjere. Desuden rart at have et mål.

Bent Ole: tidligere var der samaarbejde med venskabsklubber i Ystad og andre klubber især omkring Kbh.; er dette er skrinlagt?

KE: corona satte en stopper for planlagt besøg i Ystad, men hvis der er interesse, kan dette forsøges genoptaget.

Ib: kompliment til padel-initiativet, som har skabt stor interesse og udvikling.

Bent Ole: stor kompliment til Hanne for arbejdet med børn og unge.

 

Formandens beretning godkendt.

 

 1. KE gennemgik hovedtallene i regnskabet.

Hovedkonklusionen er, at der er et overskud på 23.500 for 2021. Beløbet er fremkommet ved større indtægt (på grund flere medlemmer) i forhold til det budgettere, mens udgifterne er steget især på grund af udgifter til initiativer til børn og unge træning.

Klubben har aktiver på 206.742 kr., klubbens økonomi er god.

 

Kommentarer omkring regnskab:

KE: turisttennis giver en indtægt på ca. 10.000 (svarende til 2020)

Padel-regnskab er stort set i balance. (Padel har endnu ikke været i gang i et år, dermed er første år ikke opgjort endeligt).

Michael Blom :er der penge fra corona-hjælpepakker?

KE: klubben har ikke søgt, da tennis ikke er kontaktsport, og der er mulighed for udendørs spil.

 

Dirigenten ønskede at se revisorernes godkendelse. C. Clemmensen læste denne op.

Revision opfordrer til / formaner til, at større beløb budgetteres, fx beløbet på ca. 30.000 til børn og unge træning, da budgettet er medlemmernes mulighed for at få indflydelse på, hvad pengene bruges til.

Konrad: hvad gør man, hvis ide pludseligt opstår?

Dirigent: det skal blot tages op på et bestyrelsesmøde.

Regnskab godkendes.

 

 1. KE fremlagde hovedtallene for budget 2022.

De fleste tal for budget 2022 er fremskrevne tal fra budget 2021.

Der budgetteres med ca. 30.000 til børn og unge træning.

Der forventes en indtægt på 147.000 fra kontingenter. – Kontingenterne foreslås uændrede.

 

Kommentarer og spørgsmål til budget:

Ib: er der med en formue på 200.000 sat initiativer i gang?

Benny: der forventes brugt ca. 12.000 til vandingsanlæg til de 3 øvrige baner, som dermed bliver vandet automatisk 3x i døgnet.

KE: måske skal der bruges penge på gennemgribende renovering af banerne. Her er aftalen med BRK betydningsfuld. Ifølge aftalen betaler BRK til noget, fx indkøb af nyt grus og bortskaffelse af gammelt grus. – En gennemgribende renovering med fx Red+ -belægning (som nogle klubber har og er glade for) vil koste 400.000 – 500.000 pr bane. Uklart hvornår tennisklubben står for tur til at modtage et større beløb til renovering fra BRK.

Man kunne også tænke på lysanlæg, overdækning.

 

Kaj udtrykte bekymring for tennissportens fremtid, også bekymring for om padel overtager på grund af den større omtale i medierne; og desuden en generel bekymring over, at der er så få børn og unge, der er fysisk aktive.

KE: nævnte, at Hanne laver fødekæden til tennis. Det er ikke specielt de unge, der spiller padel på Bornholm.

 

Budget + fastsættelse af kontingent som nuværende godkendt.

 

 1. Ingen indkomne forslag.
 2. Formand ikke på valg i år
 3. Kirsten Clemmensen valgt som kasserer for 2 år
 4. Hanne Espersen valgt som medlem af bestyrelsen for 2 år
 5. 2 medlemmer til bestyrelsen ikke på valg i år
 6. Morten Bertelsen og Else Jørgensen valgt som suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 7. Jytte og Johnny genvalgt som revisorer for 1 år
 8. Niels genvalgt som revisorsuppleant for 1 år

 

 

Johnny nævner, at padel i Hasle er en disciplin i klubben, som man kan dyrke ligesom andre discipliner inden for samme kontingent.

 

KE nævner markedsføring af tennis og padel på tennissportens dag d. 30. april (svarende til et initiativ fra Hjørring).

Det vil være godt, hvis nogle af Hannes unge vil deltage i tennissportens dag, fordi unge mennesker tiltrækker andre unge.

 

Klubbens lille ”Padelgruppe” mødes d. 19.4. kl. 19 med Padelbrugere for at få input og ønsker om organisering m.m. angående Padel. Som noget nyt har klubben fået tildelt 3 banetimer tirsdag og torsdag fra 17 – 20, som foreslås opdelt i 2x 1½ times spilletid.

Lørdag d. 2.4. fra 9:30 fjernes sten, brædder og andet fra tennisbanerne – opfordring til at hjælpe til

Efterfølgende uge lægges nyt grus på – hjælp ønskes

Konrad – føler sig godt taget imod i klubben, er specielt glad for torsdag formiddagstennisspillet. Der er plads til bredden.

Esther – glad for at padel er blevet muligt, det beriger tennisspillet.

– spørger til hvornår faglige seniorer kan forvente at starte tennis

Svar: når banerne er klare, evt. efter standerhejsning d. 30. april, evt før, hvis baner er klargjorte.

 

Bent Ole vil gerne stå til disposition om onsdagen, hvis der er brug for træning.

Mødet slut kl. 19:45 – i god ro og orden.

 

(ref. Else J)