Bestyrelsesmøde d. 1. marts 2022

Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. mart kl. 18.00 i DGI-Hallens Café

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KC)    Kirsten Clemmensen                     (HE)    Hanne Espersen

(KH)    Kim Håkansson                                (MB)  Morten Bertelsen                           (EJ)     Else Jørgensen

(KET)  Knud Erik Thomsen

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger

Der er nævnt torsdag den torsdag den 29. marts i punkt 4 for den kommende generalforsamling – det er tirsdag den 29. marts.

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 9. december 2021

Under evt. hvor der er nævnt 2 punkter mangler der opfølgning fra Dansk Tennis Forbund/DGI Bornholm – Knud Erik rykker for svar.

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Intet

 • Generalforsamling tirsdag den 29. marts kl. 18.30
  1. Dagsorden jf. vedtægterne

Benny har udarbejdet oplæg til indbydelse, som sendes ud til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Bestyrelsens beretning.

Knud Erik udarbejder oplæg, som rundsendes til bestyrelsens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen – gerne tilbagemeldinger fra medlemmerne, da det er bestyrelsens beretning.

 1. Godkendelse af regnskab

Kirsten udarbejder regnskabet for 2021 og gennemgår hovedtallene på generalforsamlingen, hvis det ønskes.

 1. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af kontingent.

Kirsten har sammen med bestyrelsen udarbejdet budgettet for 2023 og gennemgår hovedtallene på generalforsamlingen, hvis det ønskes.

 1. Indkomne forslag

Hvis der er fremsendt forslag til generalforsamlingen vil forslagsstiller gennemgå forslaget eller forslagene.

 1. Valg af kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem – begge genopstiller? – Kirsten Clemmensen og Hanne Espersen.
 2. Valg af 2 suppleanter – begge genopstiller – Morten og Else.
 3. Valg af 2 revisorer – begge genopstiller – Jytte og Johnny
 4. Valg af 1 revisorsuppleant – Niels genopstiller.
 • Børne- og ungetræningen
  1. Status

Vinter – 8 tilmeldte (4 – 6 til træning9

 1. Sommersæsonen 2022

Hanne undersøger trænermulighederne for den kommende sæson

 • Voksentræning og -spil
  1. Status

Vinter – 5 – 7 til skumtennis samt en bred kreds af medlemmerne, som spiller tennis i Trænings- og DGI-Hallen på de tider, som klubben har fået tildelt.

 1. Sommersæsonen 2022

Der er standerhejsning lørdag den 30. april kl. 10 samtidigt med gennemførelsen af Tennis Sportens Dag fra kl. 10 – 13.

Voksenintro gennemføres torsdag den 5. maj, lørdag den 7. maj, torsdag den 12. maj samt lørdag den 14. maj.

De almindelige træninger tirsdag, torsdag og lørdage gennemføres som hidtil.

Torsdagsspillet om fra kl. 9.30 – 11.30 fortsætter og gennemføres ligeledes som hidtil.

Derudover vil der være mange muligheder for at booke baner og spille sammen på kryds og tværs for klubbens medlemmer.

 • Padel
  1. Status

Der er en fin tilslutning til for klubbens medlemmer til at spille Padel både på de to udendørs baner – mest forår, sommer og efterår samt god tilslutning til at spille indendørs i Padelhallen i vintersæsonen.

 1. Sommersæsonen og evt. hele året fra 1. maj 2022 til den 30. april 2023

Der kommer et oplæg fra ”Padelgruppen”, som er identisk med den gruppe på 6 medlemmer, som meldte sig til kurset i januar måned med Morten Hedegaard. Gruppen mødes tirsdag den 15. marts og der forventes at komme et udspil til bestyrelsen, som vil blive rundsendt senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen pegede på en åben dialog med medlemmerne om Padel i klubben i det kommende år.

 • Opfølgning på årshjulet – klargøring af baner, standerhejsning 30. april, Tennissportens Dag 30. april, besøg i Ystad og Gentofte Tennisklub m.m.

Årshjulets punkter blev gennemgået og Kirsten tager kontakt til Ib Rasmussen om specielt de indberetninger, som skal gennemføres inden den 1. april 2022.

Benny indarbejder og justerer de aftaler og beslutninger, som bestyrelsen traf på baggrund af gennemgangen.

 

 

 • Nyt fra Dansk Tennis Forbund og DGI

Der blev nævnt bl.a., at Tennis Øst holder generalforsamling og som holdes i dag tirsdag den 1. marts, hvor bestyrelsens medlemmer ikke deltager.

Torsdag den 10. marts 2022 fra kl. 19-21 i Rønne Idrætshals cafeteria får vi besøg af DGI’s digitale foreningskonsulent, Tina Samsø Udholm.

 • Økonomi herunder medlemstal og status
  1. Børn og unge

0 – 6 år 1 medl., 7 – 12 år 14 medl., 13 – 18 år 23 medl., 19 – 24 år 1 medl. I alt 39 medl.

 1. Voksne (tennis og padel)

25 – 39 år 14 medl., 40 – 59 år 55 medl., 60 – 69 år 32 medl., 70 <  27 medl. I alt 128 medl.

Ved udgangen af 2021 var det saldo 206.742,06 kr. på kontoen og året overskud var på 23.644 kr.

Intet.

 

Knud Erik – 5. marts 2022