Bestyrelsesmøde d. 30. september 2021

Bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2021 kl. 19.15 i DGI-Hallens kontor

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KH)    Kim Håkansson – afbud                 (HE)    Hanne Espersen

(KET)  Knud Erik Thomsen                        (KC)    Kirsten Clemmensen                     (MB)  Morten Bertelsen

(EJ)     Else Jørgensen – afbud

 

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen.

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 12. juli 2021 (vedlægges).

Godkendt.

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Opgaverne skal have en konkret, kort og overskuelig rækkevidde.

 • Årshjulet – Benny

– Haltider:

 – nyt tilbud onsdag aften fra kl. 20 – 22, der er medlemmer, som gerne vil benytte denne tid.

– ny tid i træningshallen om fredagen fra kl. 16 – 18 – meldes ud til medlemmerne

– afslutningsfest fredag den 29. oktober kl. 18 – Kim Caspersen udpeges som ansvarlig – 100 kr. for medlemmerne, som har lyst og lejlighed for at deltage og vi tager selv drikkelse med. Invitationen er sendt ud til medlemmerne.

 • Børn- og ungeafdelingen ved Hanne:
  1. Status for børn- og ungetræningen – sommer – afslutning.

Der har i løbet været en fin tilslutning til træningen med omkring 16 – 17 deltager hver gang. Der er og var pt. 37 tilmeldte til sommertræningen.

Der blev holdt 2 ugers sommerferie og der har været kun 2 aflysninger på grund af vejret – flot sæson – tak til Hanne og René

Hanne så gerne at vi gennemførte et trænerevent evt. i begyndelsen af næstes sommersæson.

Afslutningen gennemføres fredag den 1. oktober – Hanne arrangerer med kage, saftevand samt banko.

 

 1. Opstart af vintersæsonen 2021/2022

Tirsdag i uge 43 (den 26. oktober) fra kl. 16 – 18 i DGI-Hallen

Tilmelding via hjemmesiden og det koster 380 kr. for en vintersæson.

 

 • Voksentræning
  1. Status for voksentræning og spil – sommer – afslutning?

Tirsdage (17.30 – 19.30) 12 – 16 spillere

Torsdage (17.30 – 19.30) 16 spillere i opstart dog med en faldende tilslutning hen over sæsonen.

Lørdage (10.00 – 12.00) 6 – 8 spillere

Torsdage (9.30 – 11.30) 16 – 20 spillere – flot tilslutning med stor interesse for deltagerne.

 1. Opstart af vintersæsonen 2021/2022 – træningstider og skumtennis

Skumtennis lørdag formiddag fra kl. 9.30 – 11.30 – opstart uge 43 lørdag den 30. oktober.

 • Padel:
  1. Status for prøveåret 2021

Kontingentet for Padel er for et helt år fra den 1. maj 2021 til den 1. maj 2022. Det gælder både for de 5 klip, som Padelmedlemmerne alle har fået og som også kan benyttes i Ridehallen i samme periode.

Der arbejdes fortsat for at forbedre trænings- og spilletilbuddene i de timer, som klubben råder over tirsdage og torsdage om formiddagene fra kl. 8 – 12 og om eftermiddagene fra kl. 17 – 19. Benny har oprettet en Facebook-gruppe, hvor medlemmerne kan skrive sig på, når de gerne vil spille eller træne inden for de nævnte tidsrum.

 1. Brug af banerne i vinterhalvåret 2021/2022

Banerne kan fortsat benyttes hele vinteren, hvis vejret tillader det – hvis der kommer sne må vi afvente tøvejr, da det nærmest er umuligt, at få sneen væk fra banerne på grund af rammerne omkring banerne.

 1. Plan og aftaler for brug af Ridehallens baner i vinterhalvåret 2021/2022

Rønne Tennis Klub er i dialog med Match Padel om et tættere samarbejde omkring klubbens og ikke mindst medlemmernes brug af banerne i Ridehallen i løbet af vinteren. Der forventes en afklaring inden udgangen af oktober, hvor aftalen meldes ud til medlemmerne.

 

 • Møde med nye leder af BRK for center, natur og fritid – Klaus Rønne Jensen
  1. Oplæg til ny samarbejdsaftale fra Klaus vedlægges – drøftes og vurderes.

Bestyrelsens medlemmer var enige om, at det var et fint oplæg, som Klaus Rønne Jensen har sendt frem til klubben og som ligger godt i tråd med den nuværende aftale.

Det er vigtigt, at der holdes mindst et møde mellem parterne i oktober måned, så ønskerne og aftalerne kan følges op i løbet af vinteren, så de kan være klar til sommersæsonens start omkring den 1. maj.

Det er dog vigtigt, at det er Rønne Tennis Klub, som er den eneste partner, som kan og må bruge banerne. Det er ligeledes vigtigt, at der selv med en aftale, som foreslået er for en periode på 2 år også rummer planer og visioner for anlægsarbejder, som f.eks. kunne være udskiftning af baner, opsætning af lys på banerne, kan sættes ind i et længere perspektiv end de 2 år, som aftalen rækker.

KET udarbejder et oplæg til svar Klaus Rønne Jensen.

 

 • Nye tiltag evt. gennem aftale med BRK, sponsoraftaler eller ved søgning af fonde.
  1. Automatisk vandingsanlæg – bane 1 er afprøvet og evalueres.

Bestyrelsen bakker op om Bennys initiativ med automatisk vandingsanlæg på bane 1 videreføres på bane 2, 3 og 4 hvis det teknisk er muligt – flot initiativ.

 1. Andre anlægs- og etableringsinitiativer via træk på midler og/eller via sponsorer.

Bestyrelsen er enige i, at der bør gøres en ekstra indsats for at gennemrenovere grusbanerne over en årrække – se punkt 8. Det kunne suppleres med ansøgninger til fonde og lign evt. suppleret med sponsoraftaler – det arbejder bestyrelsen videre med på den lange bane.

 • Økonomi- og medlemsstatus – Kirsten og Benny

Kassebeholdningen er pt. gjort op til knapt 204.000 kr., hvilket er et godt og solidt grundlag for klubben også hvis der skulle satses på nye og større anlægsopgaver i samarbejde med BRK, sponsorer og konkrete ansøgninger til fonde og lign.

Der var ved året udgang 157 medlemmer som var fordelt mellem 120 voksne og 37 børn – flot fremgang.

 • Rejser/besøg – Ystad, Gentofte m.fl.

Arrangementet i Ystad med Ystad Tennis Klub blev aflyst på grund af Corona – Knud Erik vil genoptage kontakten til YTK og forsøge at få genoptaget samarbejdet eller måske få det sat i gang, som det var planlagt i 2020.

Gentofte Tennis Klub har inviteret bestyrelsen til at komme og kigge på deres RED Plus baner, som er en kombination er grus- og kunststofbane og som klubben har haft stor glæde af både spillemæssigt og ikke mindst vedligeholdsmæssigt. Knud Erik tager kontakt til GTK for et besøg i foråret 2022

 

Knud Erik – 14. oktober 2021