Bestyrelsesmøde d. 12. juli 2021

Mødedeltagere:
(BM) Benny Mortensen (KH) Kim Håkansson (HE) Hanne Espersen
(KET) Knud Erik Thomsen (KC) Kirsten Clemmensen (MB) Morten Bertelsen
(EJ) Else Jørgensen – afbud (JOL) Jens-Ole Landschoff – sekretær – afbud

Referat:
1) Dagsorden – bemærkninger.
Ingen
2) Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 17. maj 2021 (vedlægges).
Godkendt
3) To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til
hjørne.
DGI Bornholm har igen i år efterlyst klubber, som vil tage mod børn og unge i sommerferien med
tilskud – Rønne Tennis Klub har i år ikke deltaget, da ressourcerne ikke rakte til det.
4) Ny kasserer – Kirsten Clemmensen – velkommen
a. Er grundlaget for at løse opgaven til stede – computer m.m.
Pc og printer er købt og installeret og underskrifterne til Danske Bank er på plads.
b. Arbejdsfordeling mellem bestyrelsens medlemmer i forbindelse med kassereropgaven
Kassereropgaverne mellem bestyrelsens medlemmer er i store træk aftalt og på plads med
Kirsten som ”bogfører”, Benny og Hanne opretter nye medlemmer i Conventus m.m.
c. Økonomistatus pr. dags dato
Kassebeholdningen er d.d. på 230.900 kr., hvilket giver et godt rygstød for at investerer i
nye initiativer som f.eks. et automatisk vandingsanlæg.
d. Kontering af indtægter og udgifter
Fremadrettet vil indtægter og udgifter konteres i grupper f.eks. voksne, børn og unge samt
Padel, så bestyrelsen og medlemmerne kan følge de investeringer, som bestyrelsen sætter i
værk og derved få overblik over de nye tiltags betydning for klubbens udvikling. Det skal
ikke opfattes som skotter mellem de enkelte områder.
e. Kursus i brug af Conventus
Bornholms Regionskommune ved Kirsten Sonne forventes, at gennemføre et kursus for nye
og allerede brugere af Conventus.

2

5) Børn- og ungeafdelingen ved Hanne:
a. Status for børn- og ungetræningen
Fint fremmøde, god stemning i træningerne mellem børnene, de unge og træner teamet
Hanne, René og Jesper.
b. Træning for sommersæsonen og i det efterfølgende efterår.
Der er sommerferie i uge 30 og 31 men der er et tilbud om tennisskole i Nexø Tennisklub i
uge 31 til de børn og unge, som har lyst.
Træningen starter op igen i uge 32 mandag den 9. august efter sommerferien.
c. Økonomiramme for sommersæsonen.
I bestyrelsesmødet den 17. maj 2021 blev det aftalt, at Hanne får et økonomisk råderum for
træning af børn og unge. Bestyrelsen er helt klar over, at der med konceptet for i år er tale
om en igangsætning og hvor der vil være tale om en satsning og derved forventelig vil
komme et underskud, som skal opfattes som en investering i en ny børn og ungeafdeling.
Hanne forventer med de børn og unge, der er tilmeldt og deltager i træningerne, at der
efter sommersæsonen med alle indtægter og udgifter vil være et underskud på ca. 20.000
kr. som fortsat skal opfattes som en investering af de nye tiltag på børn og ungeafdelingen.
d. BM (2. 3. 4. og 5. september) – tilmelding m.m.
Nexø Tennisklub afholder BM i år og de forventer, at stævnet afvikles i perioden fra torsdag
den 2. september til søndag den 5. september afhængig af tilmeldingerne. Arrangementet
er ikke annonceret pt., men jeg håber, at vi er mange, som tilmelder os, når det bliver
arrangementet bliver annonceret.

6) Voksentræning – status
a. BM (2. 3. 4. og 5. september) – tilmelding m.m.
Det kører fortsat fint og med en flot tilslutning på torsdag formiddag for os, som er
arbejdsfrie.
BM – se punkt d under punkt 5.

7) Padel:
a. Status i prøveåret
Der er pt. 27 medlemmer i Padel-delen.
b. Hvor mange er tilmeldt fra klubben samt mange nye spillere.
Der 22 medlemmer fra klubben og 5 nye medlemmer.’
c. De fleste medlemmer har fået adgang til deres 5 banetimer.
Langt de fleste har fået adgang til deres 5 banetimer – måske skal det vurderes om
”opsætningen” og fremgangsmåden er den rigtige.
d. Tirsdag og torsdag fra kl. 17 – 19 skal sættes i system og evt. med reserveringer af
banetimer på klubbens hjemmeside (bane 6 og 7). Opstart efter sommerferien tirsdag den
10. august.

3
Padel-medlemmerne inviteres til møde mandag den 9. august, hvor ønsker til brug af
banerne drøftes og tilrettelægges.
e. Tirsdag og torsdag fra kl. 8 – 12 skal ligeledes sættes i system med tilmeldinger/reservation
eller lign. Opstart efter sommerferie tirsdag den 10. august.
Padel-medlemmerne inviteres til møde mandag den 9. august, hvor ønsker til brug af
banerne drøftes og tilrettelægges.
f. Er tirsdage og torsdage de rigtige valgte dage?
Drøftes på mødet mandag den 9. august.
g. Bornholms Regionskommune (BRK) – evt. interesse for at spille Padel for svage og sårbare
borgere.
BRK kan booke baner hos Match Padel på lige fod med alle andre og så kan de kontakte
Rønne Tennis Klub for hjælp til instruktion m.m.
h. Ældre Sagen Bornholm har vist interesse for tider om formiddagene – skal vi indgå i et
samarbejde?
Ældre Sagen Bornholm kan booke baner hos Match Padel på lige fod med alle andre og så
kan de kontakte Rønne Tennis Klub for hjælp til instruktion m.m.
i. Markedsføring evt. sammen med Match Padel Bornholm
Skal gøres i samarbejde med Match Padel

8) Halfordelingstider i DGI-Hallen og i Træningshallen for vintersæsonen 2021/2022
I træningshallen er alle ønsker opfyldt, dog har skolerne fortrinsret på én time onsdag eftermiddag
fra kl. 14-15, hvor vi har et hold, der fortsat gerne vil spille fra kl. 14- 16 – der kigges på det.
I DGI-Hallen er alle ønsker opfyldt, dog er der et hængeparti, hvor Rønne Tennis Klub og DGI
Gymnastik begge har lagt billet ind på timerne tirsdag aften fra kl. 20 – 22. Det forventes afklaret
den 1. august.
9) Vækstaftale med Dansk Tennis forbund
a. Vedlægges
Der er modtaget ketchere fra Dansk Tennis Forbund/DGI Tennis. Der følges op på aftalen
mindst én gang om året.

10) Nye tiltag evt. gennem aftale med BRK, sponsoraftaler eller ved søgning af fonde.
a. Invitation til ny leder i BRK fra Center for Natur, Miljø og Fritid.
b. Automatisk vandingsanlæg – tidligere tilbud vedlægges.
c. Traktor og tromle i stil med det som de anvender i Svaneke Tennisklub.
Der planlægges et møde med den nye administrator af kommunale idrætsområder i
august/september, hvor vi tager udgangspunkt i den samarbejdsaftale, som er aftalt
mellem BRK og Rønne Tennis Klub. På mødet forventes det, at der kommer et bud på, hvilke
opgaver BRK vil tage sig af i forhold til klubben i forhold til banevedligehold m.m.

4

11) Årshjulet
Bestyrelsen drøftede placeringen af afslutningsfesten for sommersæsonen. Den udmeldte dato er
fredag den 24. september, men da der var flere, som var forhindret blev både fredag den 17.
september nævnt og måske kom det nærmere med fredag den 8. oktober?
12) Medlemstal og status – Benny
Der er pt. 140 medlemmer.
13) Evt.
a. Sommerferie – bestyrelsens medlemmer
Hanne – uge 30 og 31
Morten – uge 30
Kim – uge 29 og 30
Benny – uge 34
Kirsten – uge 32 og 33
Knud Erik – uge 28 – 29
b. Næste bestyrelsesmøde
I august/september med mødet med BRK
c. Bambusa et godt tilbud eller? – brev/mail eftersendes
Sandsynligvis et godt tilbud RTK går i første omgang ikke ind i projektet
d. Flügger Andelen
Rønne Tennis Klub indgår en aftale med Flügger Andelen og derved får medlemmerne op til
20 % rabat ved køb af produkter i Flügger og samtidigt generer købene 5 % i støtte til
klubben.

Knud Erik – 27. juli 2021