Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamlingsmøde i Rønne Tennis Klub d. 27.04.2021 med start kl. 16:30

 1. Johnny Asmussen valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at dagsordenen kunne accepteres.
 2. Referent: Else
 3. Der var 21 stemmeberettigede fremmødte.
 4. Formanden aflagde beretning. Læs den her:

 

Bestyrelsens årsberetning 2020

2020 blev et mærkeligt år og skelsættende for mange – vi vil altid kigge tilbage på året, hvor Coronapandemien kom til at spille en stor rolle for mange.

Rønne Tennis Klub kom gennem året med et flot voksende medlemstal, hvor vi gik fra 125 medlemmer ved udgangen af 2019 til 159 medlemmer ved udgangen af 2020 – flot. Der er jo ikke noget, der kommer af sig selv og et af de nye initiativer, som Hanne tog fat på – pigetennis bar frugt både for pigerne og for klubben med 16 nye medlemmer i aldersgruppen 14 – 16 år. Det var et rigtigt godt initiativ og godt set, at der var en gruppe piger i den aldersgruppe, som gerne ville prøve at spille tennis hos os.

Coronapandemien har nok også spillet en positiv rolle i forhold til den kontaktløse udendørs sport generelt, hvor mange har søgt ind i klubber som vores, hvor vi kunne dyrke motion og sport uden de store risici.

Vi holdt ikke standerhejsning eller Tennissportens dag sidste år, men Hanne og Michael gennemførte Voksenintro med 8 nye voksne, vi gennemførte træningerne næsten, som vi plejede.

De sociale aktiviteter blev nærmest aflyst – der var de helt små grupper, der lige kunne mødes udendørs eller var alle de lidt større arrangementer aflyst – kedeligt.

Den 17. juni 2020 fik vi holdt sidste generalforsamling i hallen, så vi kunne overholde de restriktioner, som var gældende på det tidspunkt.

Bornholms Tennis Kreds blev nedlagt ved en ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2020. Der var ikke nogen i eller af klubberne, som kunne eller ville løfte opgaven.

Rønne Tennis Klub afholdt Bornholms Mesterskaberne i dagene fra den 3. september til den 6. september og det var efter min mening et flot arrangement med mange flotte kampe og finaler – herresinglefinalen overskyggede nok lidt de øvrige finaler, med en flot spillet finale mellem Jannik fra Svaneke og Per fra vores klub. Vi havde dog udfordringer m.h.t. regnvejr og vand på banerne, men ved fælles hjælp fik vi gennemført arrangementet inden for de planlagte dage.

Der blev ikke spillet mange kampe indendørs i efteråret inden, at de indendørs idrætsaktiviteter blev stoppet på grund af stigende smittetal – 2. bølge.

Til gengæld har kunststofbanen aldrig igennem vinteren og foråret haft så mange spillere på banen – den har fungeret fint for mange af klubbens spillere som en form for erstatning for de manglende indendørs muligheder.

Jeg håber trods medlemsfremgang, at vi aldrig igen får en lignende år som 2020 med en virus, som satte mange begrænsninger for alle – tak for ordet.

 

 1. Peter Lundby Hansen fremlagde det reviderede regnskab. På indtægtssiden var et overskud i forhold til det budgetterede på 35.685 kr. Dette skyldes bl.a. indtægter fra kontingent på grund af et øget medlemstal + et engangsbeløb på 14.980 kr (ekstraordinære indtægter), som følge af nedlæggelse af Bornholms Tennis Kreds.

Der har været færre udgifter end budgetteret, 29.374 kr., formentlig på grund af corona, der har formindsket aktiviteter.

Klubben har således med udgangen af regnskabsåret 2020 en kassebeholdning på 183.097,74 kr., hvilket er en pæn stigning i forhold til året før, hvor kassebeholdningen var ca. 116.000.

Regnskabet blev godkendt.

 

På spg. fra Thomas om omkostninger til rejser med ungdom kan søges dækket, var der bred enighed om, at det er rimeligt, at nødvendige udgifter dækkes, og at det er givtigt for børn/unge at deltage i aktiviteter også uden for Bornholm.

Rejsefonden skal søges senest i dec. måned.

 

Spg. fra Claus Werner om, hvad den øgede udgift til seniortræning skal gå til. Han nævnte i den sammenhæng, at der sidste år manglede bolde til holdet, der trænede onsdag. Måske foreligger en uklarhed omkring, om det er et åbent hold eller en privat gruppe, der spiller, eller om andre grupper har benyttet boldene.

KE : åbent onsdagshold vil blive annonceret.

 

Den største afvigelse fra budgettet for 2021 i forhold til 2020 er pkt. 2217 om materialer. Der er budgetteret med en ny boldmaskine til 20000 kr.

Budget vedtaget. – Dog mangler et beløb på 15.000 kr. til træningshjælp til børn/ungdom at blive skrevet ind. Træningshjælpen er Rene Lund fra Nexø Tennisklub. (se punkt 7)

 

Fastsættelse af kontingenter.

Bestyrelsens forslag til kontingenter:

 

Sommersæson for 750 kr. for seniorer bibeholdes i 2021 (der har været restriktioner i 2020, som har begrænset spillemuligheden + kassebeholdningen er god. Der kan forudses en stigning af kontingent næste år).

 

Vintersæson for 500 kr. for seniorer bibeholdes.

Sommersæson for 500 kr. for børn/unge (en stigning på 120 kr. med argumentet: et mere kvalificeret tilbud til gruppen + at prisen er lav i forhold til andre sportsgrene.)

 

Vintersæson for 400 kr. for børn/unge.

 

Padel for 500 kr. for medlemmer, hvilket dækker 5 timer + spil tirsdage og torsdage mellem kl. 8 – 12 og kl. 17 – 19. ved tilmelding før 15. maj.

 

Padel for nye medlemmer: 1000 kr.

 

Der var en længere drøftelse af kontingentet for børn/unge. Flere syntes, det var forkert, at hæve kontingentet. (”Forkert signal. Det får ikke flere unge til klubben.” (Werner). ”I kraft af pænt budget, bør det ikke hæves” (Bent Ole))

 

Fra bestyrelsens side fremhævedes, at det var en investering. ”Rene Lund hjælper med at kickstarte ungdom” (Hanne). ”Rene Lund skal inspirere børn og trænere” (KE), ”Vi er billige på alle niveauer. Ungdom får et bedre tilbud med Rene for 120 kr.” (Kim Håkonsson)

 

Det endte med en afstemning om bestyrelsens forslag, som faldt.

For bestyrelsens forslag: 7

Mod bestyrelsens forslag: 12

 

Ved ny afstemning om bevarelse af børne-/unge kontingent på 380 kr. var 12 for dette forslag, 6 var imod.

 

Dvs. kontingent for tennis bibeholdes i 2021 for alle niveauer.

 

 1. Indkomne forslag.
 2. Vedtægtsændringer. Der var nogle helt få forslag. At alderen alle steder, hvor der tidligere stod 19 år, sænkes til 18 år, så myndighedsalderen følges. Desuden foreslås §3 ændret:
 • 3Klubben er medlem af Bornholms Tennis Kreds og via Sjællands Tennis Union Tennis øst og medlem af Dansk Tennis Forbund under Danmarks Idrætsforbund. Klubben er desuden medlem af DGI, gennem DGI Bornholm.
  Medlemmerne er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.
  Klubben er forpligtiget til at betale kontingent til Bornholms Tennis Kreds, Sjællands Tennis Union Tennis Øst samt til Dansk Tennis Forbund.

Vedtægtsændringen blev godkendt af forsamlingen, men kan først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling på grund af ikke beslutningsberettiget deltagerantal.

Ekstraordinær generalforsamling blev fastsat til tirsdag d. 25.05. kl. 17:15.

 1. Hanne fortalte om ungdomsarbejdet. Hun satser på 40 medlemmer. Der er udarbejdet materiale i samarbejde med DGI. Dette er lagt på klubbens hjemmeside, face-book og sendt til skoler.

Lørdag d. 1. maj er der ”try-day” med Rene Lund, derefter er der træningsstart d. 3. maj.

 

 1. Fremlæggelse af Karsten Bo Jacobsens mail til bestyrelsen om banernes generelle beskaffenhed. Mailen rummede indvendinger fx ang. slidte baner, manglende læhegn, dårligt fungerende vandingsanlæg.

Han foreslår syntetisk grusbane (redPLUS), som skulle kræve mindre vedligeholdelse og vanding + opretning af kunststofbane.

 

Der var nogen opbakning ang. slidte baner og dårlige vandingsforhold, og til meget dårlig, ujævn kunststofbane (Werner).

 

Der arbejdes på nyt vandingsanlæg til efter denne sæson. (Knud Erik)

Nogle har haft stor fornøjelse af kunststofbanen i vinter, som har været et godt alternativ til ikke at kunne spille inde (Ib, Niels Jacob)

Kunststofbanen vedligeholdes en gang om året sammen med Nexøs baner.

 1. Knud Erik kommenterede padel, som drives kommercielt af Match Padel Bornholm.

RTK får adgang til banerne for 500 kr., hvis man melder sig før 15. maj. Det dækker som nævnt under punkt 6 over 5 timer + brug af banerne tirsdage og torsdage mellem kl. 8 – 12 + 17 – 19.

Kun voksne kan booke, men holdningen er, at padel er nemmere for både børn og voksne at lære end tennis.

2021 bliver et forsøgsår, da ingen kender tilslutningen. Tider kan fx genforhandles.

Tanken er, at der er mulighed for socialt fællesskab tirsdag og torsdag, hvor der også er tennistræning.

 

 1. maj kl. 11-12 indvies padel-banerne. Fra kl. 12 – 15 er der mulighed for at prøve spillet. Morten Hedegaard fra Dansk Tennisforbund vil være til stede.

Man opfordres til at tilkendegive, hvis man kommer lørdag 1. maj.

På hjemmesiden lægges en skitse af konstruktionen/samarbejdet Rønne Tennis Klub og Match Padel Bornholm.

 1. Formanden genvalgt.
 2. Kassereren har trukket sig. Det skal vælges ny kasserer for et år. Der er på nuværende tidspunkt       ingen kandidater. Bestyrelsen arbejder på sagen til den ekstraordinære generalforsamling. Forslag modtages gerne.
 3. – 14. Genvalg på de øvrige poster.
 4. Ingen forslag under evt.

Kulden kom krybende. Mødet sluttede ca. 18:15.