Bestyrelsesmøde d.30. marts 2021

Bestyrelsesmøde mandag den 30. marts 2021 kl. 19.00 i DGI-Hallens café

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KH)    Kim Håkansson                                (HE)    Hanne Espersen

(KET)  Knud Erik Thomsen                        (PL)     Peter Lundby                                    (MB)  Morten Bertelsen

(EJ)     Else Jørgensen                                 (JOL) Jens-Ole Landschoff – afbud

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 1. marts 2021 (vedlægges).

Godkendt

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Oplæg til sponsoraftaler fra sidste møde – se dagsordenens punkt 7

 • Corona-pandemien betydning (set pr. d.d.)

Der er med de nuværende Corona-restriktioner fortsat begrænsninger for at mødes med maksimalt 10 indendørs (Bornholm) og 50 udendørs ved idræt og lign. Der er fortsat krav om at holde afstand, bruge mundbind i bestemte situationer, krav om god hygiejne generelt samt fortsat anbefalinger til god håndhygiejne med vask og afspritning.

 • Børn- og ungeafdelingen ved Hanne:
  1. Status på forberedelserne til sæsonstart

Hanne er udpeget som ansvarlig for børn- og ungetræningen i RTK og er den som kontakterne går gennem i den kommende sæson.

Opstart udendørs træning mandag den 3. maj fra kl. 16-17 for de mindste 8-12 år og for de lidt større 13-17 år, som forsøges opdelt i piger og drenge. Fredag den 7. maj er ugens 2. træning fra kl. 15-17.30. Herefter følger træningerne mandag og fredag hen over sommeren.

 

 1. Trænermangel – hvad gør vi

Hanne har udarbejdet en foreløbig plan for træningerne for børn og unge og herunder ansvaret for de tilknyttede trænere.

Rene Lund deltager i træningerne om mandagen, som inspirator både for de fremmødte børn og unge, men også for de tilknyttede trænere. Hanne har indgået en aftale med Rene om vilkårene for hans indsats både økonomisk og indholdsmæssigt

Hanne er den centrale figur omkring børne- og ungdomstræningerne og derudover er Morten T. Hansen og Jesper Gynther tilknyttet træningerne. Hanne undersøger om der kunne være flere af medlemmerne i klubben, som kunne være interesseret i at deltage i trænerarbejdet med børn og unge.

 

 1. Ansøgning om midler fra DGI´s spirepulje

Hanne har ansøgt DGI´s spirepulje til brug for igangsætning af en ekstra træningsindsats børn og ungetræningen i RTK og har modtaget 5.000 kr. – flot.

 • Vækstaftale med Dansk Tennis forbund
  1. Oplæg vedlægges

Der arbejdes videre med opgaven – Rasmus Rosendahl fra Dansk Tennis Forbund kontaktes.

 • Sponsorarbejdet
  1. Status på arbejdet omkring sponsoraftaler ved Hanne, Morten og Knud Erik

Bestyrelsen anbefalede, at hvis og når der indgås nye sponsoraftaler med virksomheder, så sker det på DIF´s standardkontrakter, så klubben og sponsor har et fælles dokument for aftalen. Det aftales ligeledes, at klubbens medlemmer gerne må være opsøgende for nye sponsorater i forbindelse med deres kontakter til virksomheder m.m. og at evt. aftaler godkendes af klubbens formand og kasserer. Aftalerne gennemføres som udgangspunkt for et år ad gangen.

 • Årshjulet
  1. Generalforsamling tirsdag den 30. marts – er udsat indtil videre.
   • Oplæg til nye vedtægter – Brian Larsen og Johnny Asmussen

Knud Erik har modtaget oplægget fra Brian og Johnny. Oplægget er de relativ få ændringer indarbejdes i de nuværende vedtægter, som fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

 

 • Kontingenter – børn- og unge, voksne, familie samt padel

Tenniskontingentet voksne for sommersæsonen foreslås ændret til 1.000 kr. mod de nuværende 750 kr. begrundet i et ønske om et nyt automatisk vandingsanlæg til grusbanerne.

Tenniskontingentet for børn- og unge for sommersæsonen foreslås ændret til 500 kr. mod de nuværende 380 kr. begrundet i et nyt og mere målrettet tilbud til de børn og unge, som vil gå til træning på mandage og fredage.

Padelkontingentet for voksne foreslås fastsat til 500 kr. for sommersæsonen 1. maj til 31. oktober som et introduktionspris for 2021, da interessen for den nye sportsgren ikke kendes. Tilbuddet gives til klubbens medlemmer indtil den 15. maj og efterfølgende til nye medlemmer, som ønsker at melde sig ind i klubben for at dyrke Padel. Kontingentet aftales for børn efter behov for træning, da de ikke selvstændigt har adgang til at booke baner på Padelbanerne.

 

 • Årsberetning – Knud Erik/bestyrelsen

Knud Erik udarbejder en kortfattet årsberetning på baggrund af de aktiviteter, der er blevet gennemført i 2020

 

 1. Standerhejsning den 1. maj

Standerhejsningen gennemføres som traditionen tro – sidst 2019 med start kl. 10 ved flaget ved DGI-Hallen, dog under forudsætning af, at Corona-restriktionerne ikke sætter en begrænsning for arrangementet – det er muligt at klubbens medlemmer udelukkende kan mødes uden for.

 1. Opstart af aktiviteter i 2021 – Tennissportens Dag, Voksenintro, træning m.m.

Tirsdagsspil for øvede – start tirsdag den 4. maj kl. 17.30 – 19.30 – Tovholdere Morten B., Kim H. og med Kim C som afløser

Torsdagstræning for nye og letøvede voksne – start torsdag den 6. maj kl. 17.30 – 19.30 – trænere Michael B., Morten B., Benny M. og Hanne E.

Kontaktpersoner: Michael og Hanne

Lørdagstræning for nye og letøvede – ikke organiseret træning – start lørdag den 8. maj kl. 10.00 – 12.00 – trænere Michael B., Thomas T. med Else J. og Benny M. som afløsere.

Kontaktpersoner: Michael og Hanne

Voksenintroduktion:

Start torsdag den 6. maj kl. 17.30 – 19.30 og efterfølgende

lørdage den 8. maj kl. 10.00 – 12.00 og den 15. maj kl. 10.00 – 12.00 og afsluttes

torsdag den 20. maj kl. 17.30 – 19.30 (torsdag den 20. maj kan blive flyttet til torsdag den 13. maj (kristi himmelfartsdag), hvis deltagerne kan på helligdagen.

 • Økonomi herunder medlemstal og status samt evt. refusion i vinterkontingent – Peter og Benny

Peter udleverede regnskabet for 2020, som så flot ud med en status pr. 31. 12. 2020 og med en kassebeholdning på ca. 183.000 kr. Baggrunden for det flotte regnskab er bl.a. en øget interesse for at spille tennis i klubben og med en medlemsfremgang til i alt 159 medlemmer pr. 31. december 2020

 • Padel – sidste nyt:
  1. Status

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Match Padel Bornholm og Rønne Tennis Klub pr. 18. marts 2021. PLE er påbegyndt muldafrømningen og udgravningen til fundamenter til brug for opsætning af stålskellet med glas til afgrænsning af banerne. Banerne forventes klar til brug den 1. maj 2021, hvor de forventes indviet.

 1. Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen blev kort drøftet og aftalen er efterfølgende fremsendt, som aftalt på mødet, til Larsens Legats bestyrelse til orientering.

 1. DGI´s jurist´s vurderingerne eftersendes – mangler at drøfte enkelte detaljer med jurist.

DGI´s jurist´s vurderinger blev kort gennemgået og drøftet på mødet.

 1. Nye medlemmer – hvordan og hvornår.

Bestyrelsen blev enige om, at 2021 skulle være et introduktions- og prøveår for klubbens medlemmer og nye medlemmer af Padel-sporten.

  1. Bestyrelsens medlemmer skriver under på tilskudsansøgning til BRK senest 1. april

Bestyrelsen skrev under på tilskudsansøgningen ved mødes begyndelse.

Knud Erik – 7. april 2021