Bestyrelsesmøde d.1. marts 2021

Bestyrelsesmøde mandag den 1. marts 2021 kl. 19.00 i DGI-Hallens café

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KH)    Kim Håkansson (afbud)                (HE)    Hanne Espersen

(KET)  Knud Erik Thomsen                        (PL)     Peter Lundby                                    (MB)  Morten Bertelsen

(EJ)     Else Jørgensen                                 (JOL) Jens-Ole Landschoff – sekretær (afbud).

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 9. december 2020 (vedlægges).

Godkendt

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Sponsoroplæg fra gruppen Hanne, Morten T. Hansen og Knud Erik kommer i løbet af foråret.

 • Padel – sidste nyt:
  1. Mads Larsens referat/tilbagemelding på møde den 17. december på Fodboldfabrikken på Amager – deltager Morten Fisker, Mads Larsen og KET – vedlægges.
  2. Udkast til samarbejdsaftale mellem Rønne Tennis Klub (RTK) og Match Padel Bornholm (MPB) med vedhæftet mail af 29. januar 2021 fra Mads Larsen – vedlægges.
  3. KET´s foreløbige tilbagemelding til Mads Larsen – mail af 5. februar med vedhæftet dokument af 5. februar – vedlægges.
  4. Referat/drøftelse på baggrund af møde mellem Mads Larsen og KET fredag den 19. februar ved mailkorrespondance af 21. og 22. februar – vedlægges.
  5. Mail af 23. februar fra KET til Mads Larsen – vedlægges.
  6. Lejeaftale med Rønne Svømmehal og Rønne Tennis Klub i underskrevet stand – vedlægges.
  7. Bilag – principtegning over etablering af fundament til Padelbanerne – vedlægges
  8. Det videre arbejde og herunder tidsperspektivet.

Materialet blev gennemgået og drøftet på mødet og bestyrelsen gav Knud Erik opgaven om at sammenskrive bestyrelsens synspunkter i forhold til udkastet til samarbejdsaftalen, der er udarbejdet af Match Padel Bornholms advokat. Knud Erik har sammenskrevet synspunkterne og sendt dem frem til bestyrelsens medlemmer, som har kommet med deres bemærkninger inden, at de justerede bemærkninger er fremsendt til Mach Padel Bornholm ved Mads Larsen.

 • Børn- og ungetræning herunder pigetræning:
  1. Status for vintersæsonen
  2. Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe, som kunne arbejde med
   • Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium
   • Strategi for den kommende sommersæson
   • Økonomisk oplæg og ramme for den trænerindsatsen sommeren 2021
   • Trænerteam herunder tilrettelæggelse og ansvar
   • Forældre-, børne og ungeråd
   • Arrangementer, rejser m.m.

Hanne blev af bestyrelsen udpeget som klubben nye børne- og ungdomsformand. Det betyder, at Hanne får det overordnede ansvar for at sætte struktur på børne- og ungdomsområdet i klubben og komme med oplæg træningsopbygning ungdomsområdet i klubben og herunder trænerstaben i første omgang for den kommende sommersæson. Derudover bakker bestyrelsen op om, at Hanne udarbejder en økonomisk ramme for den kommende sæson, hvorved at Hanne selvstændigt inden for bestyrelsens godkendte ramme kan arbejde for at udvikle børn- og ungeområdet i klubben.

 • Corona-pandemien betydning (set pr. d.d.)
  1. Status for vintersæsonen
  2. Generalforsamling tirsdag den 30. marts.
  3. Standerhejsning den 1. maj
  4. Opstart af aktiviteter i 2021 – Tennissportens Dag, Voksenintro, træning m.m.

Bestyrelsen drøftede kort lukningen for de indendørs aktiviteter og som fortsætter ind til videre og formentlig resten af indendørssæsonen. Kunststofbanen har i løbet af vinteren været spilbar i store perioder og har været benyttet af flere af klubbens medlemmer.

Kunststofbanen er i god stand og kan som den eneste bane i klubben fortsat bookes og benyttes. De øvrige grusbaner forventes først klargjort til standerhejsningen den 1. maj – de har pt. en meget blød overflade på grund af den våde vinter med regn og sne.

Generalforsamlingen blev tidligere fastlagt til tirsdag den 30. marts, men med de nuværende restriktioner med højst 10 personer, der kan mødes indendørs, så forventer bestyrelsen igen i år en udsættelse – klubbens medlemmer informeres senest den 15. marts via hjemmesiden og mails.

Bestyrelsen har besluttet at fastholde kontingentindbetalingerne fra medlemmerne for den nuværende vintersæson selvom, der har været perioder med nedlukninger.

 • Økonomi herunder medlemstal og status samt evt. refusion i vinterkontingent – Peter og Benny

Der er pt. 159 medlemmer i klubben – flot med eller uden Corona.

Året regnskab viser ligeledes en fremgang på ca. 70.000 kr., hvilket bl.a. afspejler medlemsfremgangen og derved har klubben en kassebeholdning på ca. 180.000 kr. ved afslutningen af regnskabet for 2020.

Næste møde tirsdag den 30. marts kl. 19 i DGI-Hallens Café

Her planlægges den kommende generalforsamling, de kommende opgaver for sommersæsonen herunder rammerne for børne- og ungdomstræningen samt evt. indgåelse af en ny vækstaftale med Dansk Tennis Forbund m.m.

 

Knud Erik – 4. marts 2021