Generalforsamling 2020

Referat: Generalforsamling 2020 Rønne Tennisklub i DGI-Hallen.

Dagsorden: ifølge vedtægterne.
Mødedeltagere: Benny: kontrol af stemmeberettigede.

Velkomst ved formanden, Knud-Erik Thomsen (KET)
1 minuts stilhed for at mindes Anne Holm.

 • Generalforsamling onsdag d. 17. juni 2020 kl.18.00 i DGI-Hallen.
  Valg af Dirigent: (Johnny) Valgt.

Dirigent leder herefter generalforsamlingen:
Generalforsamling lovligt indvarslet? Rettidigt, godkendt.
Dagsorden godkendt.
2)           Valg af Referent: Jens-Ole
3)           Valg af stemmetællere. 18 stemmeberettigede.

Voksenmedlem med stemmeret som 18 årig?
Reglen skal ændres i vedtægterne ved en generalforsamling.

4)           Bestyrelsens beretning: KET fremlægger.
Bestyrelsens beretning – oplæg til generalforsamlingen 2020

2019 forløbet for Rønne Tennis Klub?

 1. 2019 er forløbet godt og vi har nået nogle af de mål, som vi har sat os – vi var bl.a. 125 medlemmer og heraf ca. 25 ungdomsspillere ved udgangen af 2019. Det ligger helt tæt på det mål, som vi har sat os sammen med Dansk Tennis Forbund på 130 medlemmer.
 2. Ungdomstræningen er i 2019 gennemført af god og stor indsats fra Peter R. og Thomas N., der i 1. halvdel af sommersæsonen blev suppleret af hjælpetrænerne Victor, Sebastian, Jonathan og Mikkel – to skulle på efterskole og de to andre fik andre interesser.
 3. Voksentræningen og herunder introduktionen af nye voksne er gennemført at et fint hold med Hanne E., Michael B., Morten B., Kim H. og Benny M. og er tilrettelagt fortsat på tirsdage, torsdage og lørdage. Der er en lille gruppe af de rigtig skrappe og gode tennisspillere, som har fundet sammen på onsdage, hvor de har mulighed for at spille single – flot initiativ.
 4. 65 + er bare en voksende gruppe også i Rønne Tennis Klub og vi hygger os under Benny´s gode ledelse torsdage fra kl. 9.30 – 11.30 med en let frokost efterfølgende – det er et hit, hvor interessen er voksende.
 5. De sociale arrangementer betyder meget for klublivet og det kommer jo specielt til udtryk efter træningerne, hvor deltagerne har mulighed for at få en kop kaffe og et stykke kage sammen samt få en snak sammen om lidt af hvert. Til festerne, med konkurrencer, god mad og drikke, møder der heldigvis fortsat mange af klubbens medlemmer op og deltager i.
 6. Vi arbejder fortsat med at forbedre grusflugten fra grusbanerne ved opsætning af læskærme på nogle af hegnene ved de mest udsatte hjørne m.m.
 7. Vi ser heldigvis mange, som kommer og deltager den 1. dag, når vi skal gøre banerne klar og når sommersæsonen er slut og banerne skal ”pakkes” ned igen. Vi har som et forsøg i 2019 lagt plastik over bane 4 for at se om vi kan spare nogle arbejdstimer på at skulle fjerne mindre grus, fjerne mindre ukrudt og om det vil gøre det nemmere at vedligeholde banerne – det vil vise sig, når vi tager plastikket af banen.
 8. Vintersæsonen og indendørs tennis er ligeledes forløbet ok og vi har faktisk i store træk fået de timer, som vi ønskede os inden sæsonen. Interessen for børn og unge har været faldende i vinterhalvåret ligesom interessen for at deltage i skumtennis var vigende.

 

Corona-virus og Mette lukkede alle aktiviteter ned den 11. marts 2020!

 1. Vi er jo nok snart trætte af at høre om Corona, men vi kommer desværre ikke uden om den heller ikke pt.
 2. Al indendørs sport og herunder Rønne Tennis Klubs timer i hallerne uanset om det var i kommunens eller i DGI – jeg kan ikke huske om det var fra den 11. marts eller et par dage senere.
 3. Det var ikke sjovt for os, som godt kan lide at dyrke tennissporten, men det er selvfølgelig ”kun” en sport, som vi ikke skal leve eller dø af i modsætning til andre, som er meget hårdere ramt af krisen end vi som klub var.
 4. Åbningen tennisspillet og alle de medfølgende retningslinjer, som meldes ud fra regering, vores organisationer og fra kommunen har til tider givet og lidt flere grå hår end ønsket. Vi begyndte med højst 4 på én bane inkl. træner og instruktør, så udvidede de antallet af spillere på den enkelte bane m.m. Generelt måtte vi højst forsamles 10 personer og nu op til 50 personer – derfor kan vi nu bl.a. – gennemføre den udsatte generalforsamling.
 5. Vigtigt – fortsat at holde afstand, sørge for god håndhygiejne med vask hænder, spritte hænder af og i det hele taget fortsat være opmærksom på smittefaren.
 6. Træls – der er endnu ikke åbnet for brug at toiletter og heller ikke omklædning og bademuligheder – endnu.

2020 – den nye sommersæson og lidt vinter

 1. Banerne blev klaret igen i år med kyndig vejledning som sædvanligt fra Bennys side og med god hjælp fra en række frivillige
 2. Træningerne er kommet i gang efter en lidt usikker start (Corona)
  1. Voksen – tirsdag, onsdag, torsdag, (formiddag og eftermiddag) og lørdag med en fin bemanding og team på træner og lederside (Benny, Morten, Kim, Hanne og Michael)
  2. Børn – og unge – mandag og tirsdag. Leder- og trænersiden er blevet spinklere, da Thomas må sige fra i et stykke tid på grund af meget arbejde og Peter har i nogle uger eksamener m.m. Peter har i øvrigt meddelt bestyrelsen af han stopper som træner efter denne sommersæson. Formanden skrev ud til medlemmerne om hjælp og vi har fået Jakob Nørmark som træner til børn og unge – det var rigtigt dejligt. Vi har heldigvis også fået Tobias Sprotte Klausen som hjælpetræner. Da både Peter og Jakob har et arbejde de skal passe også og Tobias en skole, så har bestyrelsen drøftet sagen for fortsat er sikre et godt tilbud til børn og unge i klubben. Vi er i gang med en nærmere undersøgelse af mulighederne både inden for klubbens egne rækker, men undersøger også muligheder uden for klubben.
 3. Voksenintro startes op den 2. juli med 4 lektioner/træninger og Hanne og Michael står fortsat for dette fine og udbytterige initiativ.
 4. Der er søgt haltider for den kommende vintersæson og de svarer stort set til 2019/2020

Nye initiativer:

 1. Pige-tennis for aldersgruppen 13 – 16 år – opstart tirsdag den 16. juni med 9 – 10 deltagere, hvor Hanne står for træningen.
 2. Padeltennis er i rivende udvikling både i Danmark, men det har været en succes i Sydeuropa og i Sverige. DGI på landsplan støtter også udviklingen af Padeltennis i Danmark og lokalt støtter DGI-Bornholm op om et Padelanlæg på Bornholm. Formanden har sammen med repræsentanter fra Bornholms Regionskommune og DGI-Bornholm set på mulighederne for at etablere en anlæg i tilknytning til vore baner.

Vi har dog fået et tilbud fra TieBrake på ca. 1 mio. kr., til etablering 2 baner på området umiddelbart øst for klubbens kunststofbane og den nye springhal på Rønne Svømmehals areal, som vi kan få stillet vederlagsfrit til rådighed og svømmehallen. Vi har henvendt os til to selskaber om, at få et tilbud, men på grund af Corona-krisen har vi kun modtaget et tilbud.

Vi er begyndt at søge fonde og legater, hvor Larsen Legat har tilkendegivet, at de vil bevilge 200.000 kr. til projektet under forudsætning af, at vi kan og vil gennemføre det.

Coronakrisen spændte lidt ben for fremdriften af projektet og derved er vi – bestyrelsen – ikke klar til at præsentere et oplæg for bestyrelsen på nuværende tidspunkt, men vi forventer at være klar efter sommerferien eller i løbet efteråret til en nærmere præsentation for bl.a. at høre jeres synspunkter.

Bestyrelsen vil arrangere en tur til Sverige (når Mette giver lov) for de af medlemmerne, som har lyst – i Löddeköpinge, hvor jeg har været og prøvet spillet på et stort anlæg, som TieBrake har etableret eller alternativt i samarbejde med Dansk Tennis Forbund ved Morten Hedegaard på et anlæg på Sjælland evt. i Københavns området eller i Holbæk.

 

Bornholms Tennis Kreds

 1. Kredsen vil med stor sandsynlighed blive nedlagt ved den indkaldte ekstraordinære generalforsamling onsdag den 24. juni.
 2. Dansk Tennis Forbund har i samarbejde med DGI-Bornholm tilkendegivet, at de gerne vil være facilitator til eventuelle møder mellem de bornholmske tennisklubber, hvis og når der er behov for et formaliseret samarbejde mellem klubberne. Jeg tænker på som eksempler ungdomsarbejdet og herunder rejser til det øvrige land. Jeg tænker på BM, som Rønne Tennis Klub er udpeget til at holde i år 2020. Der er sikker også andre områder og arrangementer, som Kredsen har taget sig og som med held skal koordineres. Hvordan stiller klubbens medlemmer til den nye situation?

 

Bemærkninger og debat af bestyrelsens beretning.

Bemærkninger: Der mangler læhegn og bedre vandingsanlæg.
Svar: der kommer flere læhegn.
Der bestilt ny spreder og større rør på den sidste del af rørføringen,
naboer har problemer med flyvende grus, som vi håber at kunne mindske med læhegn og bedre vanding.
Padel: 1 million for et færdigt anlæg, hvad med penge til drift – instruktører – vedligehold, administration mv.?
Padel anlæg skal forelægges og vedtages af medlemmerne på et senere tidspunkt, måske til efteråret, hvis bestyrelsen finder at det er en fordel for Rønne tennis klub, der er ingen økonomiske beslutninger taget nu.
Automatisk vandingsanlæg? Klubben skal selv betale, 90.000 plus nye rør der måske er nødvendige for vandtrykket.
Hvor kan medlemmerne læse referaterne fra bestyrelsesmøderne?
Referater bør være offentligt tilgængelige på klubbens hjemmeside.
Den nye bestyrelse sætter sagen på dagsordenen.
Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

 • Økonomi ved Per.
  Regnskab og godkendelse af regnskab for året 2019
  Resultatet er som ventet meget tæt op ad budgettet, med et mindre, negativt resultat
  forårsaget af regnskabsmæssige afskrivninger på kunststofbanen,
  disse afskrivninger på kunststofbanen er overstået om ca. halvandet år.
  6)        Budget 2020
  Ligger meget tæt op ad regnskabet for 2019

Fastlæggelse af kontingent for 2020 – foreslås uændret.
Forslag fra forsamlingen:
Familiekontingent (som Nexø)?
kontingent på døde tider?
Fripas – kommunen, evt. via DGI?
Spiregruppe-midler, kommunen, der har nyligt været startmøde.
Økonomi-budget godkendt/taget til efterretning af forsamlingen.

 • Indkomne forslag
  Padel tennis anlæg og klubbens engagement i padeltennis-anlæg.
  Behandlet i beretning, der er ikke taget økonomiske beslutninger af nogen art,
  Der vil blive afholdt medlemsmøde når vi er længere fremme i processen.
 • Valg i 2020

       Formand 2 år, Knud Erik Thomsen. Periode 2019- 2021 – Ikke på valg
9)     Peter Lundby Hansen Kasserer 2020-2022
10)   Hanne Espersen Bestyrelsesmedlem 2020-2022

11)   2 bestyrelsesmedlemmer, Benny og Kim  2019-2021 – ikke på valg

12)   Bestyrelsesmedlem 1. suppleant: Morten.  2020-2021
12)   2. suppleant: Else Jørgensen 2020-2021

13)   Valg af 2 revisorer – Jytte og Johnny, 2020-2021                           

14)   Valg af revisorsuppleant – Niels.

 

 15)     Eventuelt.

Sponsorater: f.eks. læhegn med logo. klubben kan lægge det ud til medlemmerne hvis man har en sponsor.
Tromle banen efter sidste kamp om aftenen?
– der står tromle som må bruges – den er manuel med vand.

Tunge koste med gummi hjælper på løst grus, behov for flere?

Onsdagstræning – for mere øvede, med teknik og taktiktræning, det er et åbent hold, men man skal have et vist niveau, også åbent for damer.

Træningshal har dårligt lys og gulv. I Nexøhallen lægges der tennisunderlag, som kan benyttes fre-lør-søn i vinterhalvåret og vi kan få flere timer i Nexø, hvis der er ønsker om det evt. i en aftale mellem Nexøs og Rønnes tennisklubber? Er der interesse blandt medlemmerne?

Formand KET
tak til Per for kassererarbejdet.
Tak til dirigent Johnny

Tak til Revisorer for indsatsen Jytte og Brian

Tak til bestyrelsen

Tak til forsamlingen.
Slut 17/6-2020 kl. 19.16

Formand: KET- referent Jens-Ole