Generalforsamling 2018

Generalforsamling Rønne tennisklub d. 25-01-2018

Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal efter vedtægternes §8 omfatte
følgende punkter:
Tilstede:
Per, Benny, Ib, Johnny, Bent-Ole, Morten B, Jens-Ole, Peter,
Knud-Erik, Niels, Kirsten, Jytte, Anne, Povl, Reno, Brian, nn,
18.30 Velkomst ved Bent-Ole efter spisning fra 18.00
1. Valg af dirigent. Johnny.
Dir. Gen.f. Lovlig varslet. Gen. Lovlig.
2. Valg af referent. Jens-Ole
3. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 17 tilstede.
4. Bestyrelsens beretning.
RØNNE TENNIS KLUB bestyrelsens beretning:
Bent-Ole
Projekter som i princippet er mere eller mindre færdigbehandlet nemlig kunststofbanen og
springhallen efterlader måske uklarheder, hvorfor der i forbindelse med bestyrelsens beretning vil
indgå en form for status.
Selv om der er tale om to projekter griber de alligevel ind i hinanden, idet der ved afgivelse af bane 3
blev lavet en aftale med DGI-hallen, der efter bestyrelsens opfattelse blev til fordel for klubben, idet
DGI jo betalte 30000,00 til fjernelse af asfalt på bane 6 og en aftale om en leje for en ti-årig periode
med en årlig leje på 15000,00 m.m.
Den nu fremlagte status skulle gerne bevirke yderligere klarhed over de to projekter.
Kunststofbanen lever efter nogens opfattelse ikke op til det, man havde forventet og det kan
bestyrelsen godt indse, men det var det, der kunne opnås ud fra det beløb, som der nu var fremskaffet.
I forbindelse med springhallen, som jo blev godkendt af generalforsamlingen i 2016, blev der lavet
aftaler, der bl.a. blev sikret, at tennisklubbens aktiviteter ikke må begrænses i byggeperioden.
Knud Erik afløste mig i DGI-Hallens bestyrelse med virkning fra 1.jan. og det er ham der vil fremlægge
den omtalte status.
2017 blev der afviklet et skumtennisstævne i DGI-Hallen i Kredsens regi.
Generalforsamling Rønne tennisklub d. 25-01-2018
Stævnet blev vellykket og det bliver sandsynligvis ønsket afviklet her i 2018. Der blev afviklet mange
gode kampe og i og med stævnet var åbent for alle uanset om man var klubmedlem eller ej – er det
måske en måde at få nye medlemmer på.
Det var iøvrigt et ikke- klubmedlem, der vandt stævnet.
Påbegyndelse af klargøring af baner til udendørssæsonen blev afviklet ved hjælp af mange
fremmødte. Der blev ikke alene fjernet brædder m.m. men det der battede noget var, at de fremmødte
fik fjernet en meget stor del af grus og ukrudt, så den egentlige klargøring faktisk kunne påbegyndes
umiddelbart efter – en rigtig god hjælp.
Banerne blev klargjort lidt tidligere end normalt og straks påbegyndtes aktiviteterne med stort set en
aktivitet for hver dag for ungdom og seniorafdelingen.
Udover de faste aktiviteter blev der tilbudt Tennissportens Dag og voksenintro dog ikke med noget
særligt godt resultat.
Derimod blev klubmesterskaberne afviklet med flere deltagere end tidligere og sandelig om der ikke
blev en afdeling for 65+plus – godt fremprovokeret af Brian.
BM blev afviklet i Rønne for både ungdom og seniorer og blev en lang affære på grund af vejret og jeg
ved ikke, hvor mange gange Benny og Brian måtte ændre tiderne for afvikling af kampene, men det
blev afviklet og de tjener stor ros for deres fastholdelse i arrangementet.
BM afvikles iøvrigt i Neksø her i 2018.
I forbindelse med medlemstallet har jeg tidligere sagt, at medlemstallet ikke er et mål i sig selv, men
når det fastlåste medlemstal har taget et dyk i 2017, så det er vel på tide, at man fokuserer på en
forøgelse.
Det er et problem, som der skal løses her i klubben. Man kunne godt forestille sig, at man på ø-plan gik
sammen om at optimere medlemstallet generelt, men den eneste samarbejdspartner, der er i den
forbindelse er Nexø og dem har vi et godt samarbejde med allerede nu.
De andre 3 klubber har stort set ingen aktivitet sammen med de kredsaktiviteter, som bliver sat i
gang.
En fødekæde kunne være, at man som medlem inviterede nabo eller ven op på tennisbanen og tilbød
at spille med vedkommende en eller flere gange og man kunne måske også overveje et begynder -eller
familiekontingent.
Tidligere var det sådan, at spillede forældre tennis, så gjorde børnene det også og det er stadig
tilfældet, men nu må vi have fat i bedsteforældrene for en meget stor del af vores medlemsskare er jo
bedsteforældre.
Vi har i flere år haft voksenintro, tennissportens dag og tennisskole, men det har ikke givet det
ønskede resultat, men spørgsmålet er om det helt skal droppes. Familietennis er også en mulighed. Et
færdigt afviklingsprogram ligger jo bare og venter såvel fra DTF som DGI, men som i mange andre
tilfælde kræver det en eller flere tovholdere.
Ser man på vores ugeprogram er der jo (medtaget ungdom) en aktivitet hver ugehverdag for et enkelt
medlems vedkommende bliver aktiviteten afviklet 4 gange på en uge af samme person.
Generalforsamling Rønne tennisklub d. 25-01-2018
De medlemmer, der deltager i disse aktiviteter, får fuldt ud tilfredsstillet deres tennisbehov. For det er
jo ikke alene på banen deltagelsen sker, da der i kølvandet finder et socialt fællesskab sted ikke alene
efter træning, men tillige ved afholdelse i form af andre sammenkomster i klubben. Er det gode sociale
fællesskab, vi har i vores klub en bremsesko for udvikling og udadvendthed i forbindelse med kontakt
og deltagelse i arrangementer på og uden for øen? Vi burde kunne favne begge dele.
Det største frafald i medlemstallet kan henføres til ungdommen. Den afdeling kræver stadig
tilstedeværelse og kan som nu ikke klares af en person. Vi mangler ungdomstrænere. Der kommer
måske nogle tilbage til øen, men vi havde en forhåbning om, at man på kredsplan kunne samle et hold
til afvikling af uddannelse her på øen, men det har ikke kunnet lade sig gøre, hvorfor uddannelsen skal
foregå på Sjælland. Vi har økonomi til afviklingen, Vi betaler for træning og trænerne er kontingentfri.
I 2017 er der blevet afviklet ungdomsaktiviteter. Åvangsskolens fritidsordning var i juni
måned ugentlig på banerne og der var også planlagt deltagelse i Folkeskolens Idrætsdag,
som desværre mere eller mindre druknede i regn, men ved DGI`s idrætsskole afviklet over
tre dage var tennis repræsenteret, men det blev jo til en engangsforeteelse.
Jeg havde en god oplevelse ved disse arrangementer og havde man lagt en plan for at videreføre disse
aktiviteter f. eks. i form af en tennisskole, tror jeg, at det kunne bevirkeflere medlemmer.
DTF og DGI står for at hjælpe med mange muligheder. Det er bare om at få plukke dem ned, men det
kræver tid og fastholdelse.
I september måned blev der afviklet et “åbent hus” arrangement her Rønne Tennis Klub. Primært for
ungdomsspillere i 11-14 gruppen, men også andre var også velkomne. Det gjaldt også, de der ikke
havde tennis tidligere.
En 11 årig tennis spiller -Chili- fra Lyngby var den gennemgående person i arrangementet i
forbindelse med præsentation af træning og tennisspillet generelt.
Der deltog for få, men de 8 spillere, der deltog, fik virkelig en god tennisoplevelse. Hun var en
fantastisk udadvendt person.
I august fik jeg en henvendelse far Mads Møller- lærer og tennistræner-, der forespurgte om han
kunne låne baner, bolde og ketchere til 20 elever hver tirsdag kl. 12-14. Han ville afvikle det som
valgfag.
Det gav vi tilladelse til og det blev afviklet på en sådan måde, at han ønskede at fortsætte om muligt
her i 2018.
Der er flere muligheder for at få fat i voksne og børn, men det kræver hårdt arbejde.
Indendørs kom godt i gang.
Tak til alle for de gør klubben til det den er.
Ingen bemærkningerIb
– kunststofbane 24 oktober 2017, tvivl om kvalitet og forventninger,
et firma behandlede banen d. 7-10, lunker og huller i banen opfyldt, baneanlægget er lagt
på grus som arbejder, bunden skulle have været skiftet ud, vi har fået en billig løsning.
Generalforsamling Rønne tennisklub d. 25-01-2018
Det er tvivlsomt om en tvist ville føre til et andet resultat.
Banen suger vand hurtigt,
Herlighedsværdi for hele anlægget.
De fleste vil dog helst spille på grus.
Banen blev grubbet for god dræning, men banen har efterfølgende sat sig.
Peter har planeret en del af banen med pladevibrator, med godt resultat, det har i vinter
dog været for vådt til at færdiggøre dette.
Med bedre dræning vil det bedres, (der vil blive drænet hele vejen langs skrænten under
byggeriet af dgi-springhallen) der kan være vand på grusbanerne og tørt på
kunststofbanen.
Bestyrelsen glæder sig over et smukt anlæg og den vil blive god at spille på.
Knud Erik. Ny DGI hal
Jens-Møller vandt udbud.
Byggetilladelse ventes indenfor 14 dage, arbejdet begyndes uge 8
Der arbejdes fra svømmehallens side. Tennisbanerne berøres ikke.
Høj bygning 7m mod syd – 8,5m mod kunststofbanen
Der drænes ud til vejen,
600 m2, 2 meter til bane 3, 1,5 meter til kunststofbane
Hallen bygges med støbt gulv, stålspær, beklædning i profilerede stålplader.
Tennisklubben kan være med til at vælge farven så spillet ikke generes.
Byggehegn til bane 3.
Firmaet Virklund leverer og lægger gulve, Jens Møller koordinerer dette.
Aftalt med Jørn Lund – hal kan bruges når den er tom.
Byggeperiode: Hal færdig 1. september, der kan arbejdes i weekender.
Brian. Klubmesterskaber.
Nye rækker: 65+ er kommet for at blive.
Dame C og mix C
Klubmesterskaber kører over hele sæsonen.
Generalforsamling Rønne tennisklub d. 25-01-2018
BM i regnvejr.
I 2018 rykkes BM en uge frem, det er tennissportens flagskib på Bornholm.
Kunststofbanen er et godt supplement.
Benny: Tak til alle der hjalp til ved BM
Peter. Ungdom.
Vi er oppe på 10-12 spillere, gode resultater, vi skal spille i København,
Vi var i Ystad sammen med Nexø,
Ystad vil gerne spille med seniorer og som venskabsklub.
Morten: tirsdage: kl. 18 evt. 17.30 2 timers spil, derefter kaffe,
Klubmesterskabskampe afvikles også tirsdage.
I sommers var der Sct. Hans grill, samt ofte kage tirsdage.
Benny: torsdage formiddag og aften samt lørdage, for begyndere,
Kirsten, hjælpe begyndere.
Voksen intro – kun 3 deltagere.
Tennissportens dag afvikles 5. maj
Skumtennis stævne10. marts, se hjemmesiden
5 Per. Regnskab og budget.
Bilag uddelt.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Dyk i ungdommen. Fra 33 i 2016, til 16 i 2017
Senior antal uændret,
Turisttennis
Færre ungdom giver mindre tilskud.
Turneringsudgifter, samt cup 2000, Baneomkostninger, Bolde, leje af DGI lokaler,
6. Per, bilag uddelt.
Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingenter.
Budget 2018 fremlægges.
Generalforsamling Rønne tennisklub d. 25-01-2018
Beholdning og afskrivninger fremlagt.
Forslag Uændret kontingent, Vedtaget.
7. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
8. Valg af formand for to år, i ulige år, BOH afgår.
Knud Erik foreslås af bes. For 1 år. Enstemmigt vedtaget.
9. Valg af kasserer for to år, i lige år
Kasserer 2 år, Per modtager genvalg, Enstemmigt vedtaget.
10. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for to år, i lige år.
Peter, modtager genvalg. Enstemmigt vedtaget.
11. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for to år, i ulige år
Her vælges et medlem da Ib afgår, Kim Haakanson foreslås (efter accept da han ikke er
tilstede) Enstemmigt vedtaget.
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Morten modtager genvalg, enstemmigt vedtaget.
Lasse ønsker at afgå, Hanne (ikke tilstede) valgt, enstemmigt vedtaget.
13. Valg af 2 revisorer for et år.
Brian og Jytte genvalg, enstemmigt vedtaget.
14. Valg af 1 revisorsuppleant for et år. Niels i forslag, enstemmigt vedtaget.
15. Eventuelt.
Peter, er der ønsker til ungdom?
Ib klubbens penge, hvad skal de anvendes til?
Generalforsamling Rønne tennisklub d. 25-01-2018
Per, Hyldesttale, gaver, blomster og tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer Bent-Ole
Hansen og Ib Rasmussen.
Ib begyndte 1973 i klubben, mange aktiviteter,
Bent-Ole Hansen har været formand i mange år, dengang var der 400 medlemmer, efter
fald og genrejsning har Bent-Ole igen været formand med visionær i udvikling af klubben,
Bent-Ole takketale. 1975 formand RTK
Tak for gaven og tak for alt.
Knud-Erik, Tiltrædelsestale som ny formand.
Byplanarkitekt, kom til Bornholm fra 1982
Tak til Bent-Ole og Ib,
Vedtægter bør moderniseres.
Sociale medier, vi skal arbejde på de medier hvor de unge er. Hjemmesiden, nye ideer,
Byde de unge velkommen.
Opgradere anlægget, skilte, mv. så banen fremtræder velholdt, så passer alle bedre på
anlægget. Vi kan gøre meget i fællesskab.
BOH tak til dirigenten og til revisor samt fhv. revisor Peter Lundby Hansen.
Slut kl. 20,15