Generalforsamling 2017

Rønne Tennis Klub.

Generalforsamling d. 30 03 2017 for året 2016 DGI hallen 18.30
19 deltagere.

 • 8 Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent. Kim Håkansson

Generalforsamling Lovligt indkaldt.
Dagsorden ifølge Vedtægterne: Ingen indsigelser mod dagsorden.
2. Valg af referent. Jens-Ole Landschoff
3. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 19 deltagere.

 1. Bestyrelsens beretning.
  BOH. Bestyrelsens beretning vil blive fremlagt ved at jeg kommer med en generel beskrivelse af året.
  Benny og Morten redegør for seniorernes lokale ugentlige aktiviteter m.m.
  Jens-Ole for ungdommen
  Klubmesterskaber og Bornholmsmesterskaber ved Brian
  Benny banevedligeholdelse.
  Peter formand for ungdomsudvalget, Hanne, Signe.
  Andre medlemmer der har været involveret i afholdte arrangementer.

Jeg sagde ved sidst afholdte generalforsamling, at medlemstallet ikke er et mål i sig selv, men i og med at vi på 3-4. år kredser om det samme antal medlemmer, gør jeg mig alligevel nogle tanker og selvom vi på nuværende tidspunkt er den største tennisklub på Bornholm må vi ikke lade det gå upåtalt hen.

Tennis på Bornholm er naturligvis ikke en uddøende sport, men det er alligevel betænkeligt, at tennisaktiviteten stort set er begrænset til 3 klubber, Nexø, Rønne og Svaneke, hvorimod ASG og ÅIF stort set er ophørt. Samarbejdet med Nexø og Rønne på klub og kredsplan er godt og givtigt, i og med at vores medlemmer er medlemmer af kredsens bestyrelse. Dette samarbejde må kunne udnyttes og udbygges til gavn for tennis på Bornholm.

Grunden til at jeg undrer mig over den manglende medlemstilgang i vores klub skal ses i forhold til de aktivitetstilbud der er i vores klub nu også i indendørssæsonen.

Er medlemmerne for tilbageholdende i forhold til det hav af tilbud der kommer fra SLTU, DTF, og DGI vedrørende udvikling og forslag, eller vi i bestyrelsen for dårlige til at orientere om tilbuddene, så I også kan tage stilling til dem.

Det er jo forholdsvis let at have visioner, men det er vanskeligere at omsætte visioner til virkelighed.

Vi lever på en afsides ø og det at deltage i arrangementer enkeltvis eller på hold er jo ikke noget vi deltager meget i på den anden side af vandet, men vi har heller ikke god erfaring med at tiltag afviklet på Bornholm bliver bakket op. Der har været flere tiltag, men opbakningen har ikke været der. Eksempelvis genoplivning af Bornholm open, Skovshoved aftalen m.fl. Den sidste henvendelse jeg har fået er fra B93 der vil komme med et veteranhold mod at vi kommer til dem og afvikler en lignende turnering, vil vi det?

Men problemerne med den manglende medlemstilgang m.m. opvejes til fulde af den sociale situation i der altid er ved afvikling af arrangementer på og uden for banen, og den skal vi værne om, alle medvirker og har del i den. Dette sociale sammenhold i vores klub medvirker til at vi ikke isolerer os og tjener til mere udadvendthed.

2016 var året hvor klubben fik anlagt en kunststofbane. Det var ikke total enighed om denne beslutning, idet den jo bevirkede at vi afgav bane 3. Det blev dog besluttet med et markant flertal.
Den bliver vel også genstand for en drøftelse, idet der er delte meninger om dens beskaffenhed.
Bestyrelsen opfordrer til at gå ud og spille på den. Indendørssæsonen er stort set slut etablering af grusbanerne er ikke klar, så der er rig leglighed til at afprøve banen, vi vil samle jeres indtryk og handle derefter.

Springhallen er stadig aktuel, kommunegarantien, der var det manglende element er nu på plads. Nu mangler der blot ca. 7 mill. Kr. der skal fremskaffes ved fonde og lån.
Der har været tvivl om hvad vi fik ud af at afgive bane 3,
I forbindelse med påbegyndelse af kunststofbanen afgav DGI 30.000
I forbindelse med afgivelse af bane 3 fik vi en 10 års aftale vedr. fastfrysning af vores klubaktiviteter på 15.000 årligt.
i skal være vidende om, at da klubben i 1998 forhandlede klubhus m.m. beløb udgiften alene for udendørssæsonen på 5 måneder sig til 36.700, fordelt således:
Omklædning Og badefaciliteter 25.000
Kantinen 6.700
Mødelokale 5.000,
Klubben foranledigede selv rengøring af de benyttede faciliteter i den omhandlede periode.
Det står i skærende kontrast til det vi har i dag.

Jeg vil gerne takke såvel det enkelte medlem som hele medlemsgruppen og bestyrelsen for sportsligt og socialt samvær i 2016.

Debat: Kunststofbane anlagt i 2016. Banen er meget ujævn. Skal døren låses?
Nexøs baner er ikke så ujævne.
Boh der er aftale om eftersyn af banen, garanti er uklart?
Firma der efter  Nexø, skal efterse vores bane, Leverandør må have et ansvar (5år)
Prøv banen og giv tilbagemeldinger. Gerne præcist.
Oprette veteranhold tage over til Sjælland. Grupper 40-50-60-70 år.
Veteransamling i Rønne og Nexø. Maj og august.
Johnny, Der er alt for mange tilbud, derfor kun ganske få til hvert stævne.
Lægge info på hjemmeside. Sende ud på mail.
Vi har det godt socialt i klubben.

Morten: tirsdage, grillaften, klubmesterskaber, samles og fordeles,
klubfest, Kim var tovholder. God menu, præmier,
Morten fortsat tovholder. Start 25. april.
Benny torsdag formiddag veteran med kaffe.
Torsdag aften for begyndere og let øvede.

Man skal holde på de medlemmer der er.
Velarrangeret klubmesterskab. Tak til Brian.
Kim H. købe træner ca. en gang om måneden?
Boh: vi er positive, Claus Verner, Mads Møller eller tilsvarende? træner ovrefra (Frederik Løyche) det synliggør tennissporten?
5 Ungdom. Jens-Ole Landschoff

BM inde 6 deltagere fra RTK Laura vinder

Bornholm junior open.  U16 1. Laura Munch Holm, U14 herre: Casper Aakjær

BM 2016- U14 drenge 6-4 5-7 7-5 Casper Aakjær RTK vinder over Martin Vaabengaard

U16 piger 6-2 6-2 Laura Holm vinder imod Sarah Nielsen Begge RTK

U16 pige double 6-3 6-4 Laura/Sarah RTK vinder imod Inge Marie/Sophia NTK

Trænere Louise aftrådte august , Lars nytår

Peter Raavig ny ungdomsleder.

Udsendt info fra Sjælland Coventus og Facebook

Benny hjemmeside BTK og RTK

Debat: BM dejligt med mange unge mennesker

BOH Voksenintro: der oprettes hold.
tennissportens dag:
Afslutningsfest fastholdes.
BM i Nexø, tilbage på sporet efter 2015. BM2017;  7-9 til 10-9

Klubmesterskaberne. Som i år. 65+ udbydes også.

Benny: Med mange gode hjælpere er banerne klar midt i april. Mød op på lørdag.
Mange til skum om lørdagen.

Per: Tak til Benny, Banerne har været fantastisk gode i 2016

træer er blevet fældet, forhindrer mos.

Ungdomsudvalget. Hanne, Signe, Peter.  Åbent hus arr.
Gamle medlemmer står i Conventus.

 

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Omdelt til alle deltagere.

Per: kontingenter gode,

Kunststofbane afskrives over 6 år.

Nettoresultat 5750,-

Boh.  Der er en aftale med idrætsrådet-kommunen at de leverer grus, redskaber, net, mv.
Invitere udvalget til at se på banerne.
Regnskab godkendt.

Budget 2017 ligner budget 2016

Overskud +11.000 efter afskrivninger.

Sponsoraftale kan forlænges.
Budget godkendt.

 1. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingenter.
 2. Indkomne forslag. Ingen.
 3. Valg af formand for to år, i ulige år
  Boh genopstiller på den måde at han er til disposition.
  Der skal findes en ny formand, da Bent-Ole ikke ønsker at fortsætte efter han er fyldt 80.
  Ros til Benny, du binder det kulturelle, sportslige og sociale sammen.
  BOH valgt for 2 år, der skal dog findes en afløser.
 4. Valg af kasserer for to år, i lige år
 5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for to år, i lige år.
  Forslag Peter Raavig, valgt for 1 år. (Ikke tilstede, men har accepteret at modtage valg)
 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for to år, i ulige år.
  Benny Mortensen og Ib Rasmussen genvalgt.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
  Morten Berthelsen og Lasse genvalgt.
 8. Valg af 2 revisorer for et år. Brian Larsen og Jytte Olsen
 9. Valg af 1 revisorsuppleant for et år. Niels Andersen
 10. Eventuelt.

Ønske: Nyhedsmail udsendes hver måned til medlemmerne.

Vedtægter: 19 år? Ungdomsspiller?  Undersøges med DTF, hvis det skal ændres medtages det til generalforsamling 2018

Tak Til Lars og Jens-Ole for arbejdet samt til familien.
Rønne Tennis Klub. 30 03 2017
Slut kl. 21.00

Bent-Ole Hansen/Jens-Ole Landschoff