Generalforsamling 2016

Generalforsamling 30. marts 2016 DGI start kl. 19.00

Velkomst formand Bent-Ole: mindeord for Mogens Lorentzen.

1 Dirigent Kim Caspersen.

2 Referent Jens-Ole.

Deltagere: 18

Lovligt varslet: Ja, mail + notits i avisen, dir.

 

3 Bestyrelsens beretninger:

Formandens beretning: Bent-Ole Hansen

I lighed med tidligere år vil bestyrelsens beretning blive fremlagt på den måde, at jeg fremlægger en generel beskrivelse af året, hvorefter de med medlemmer af bestyrelsen og andre der har været involveret og taget ansvar for klubbens og kredsens arrangementer vil fremlægge deres beretning.

 

Jeg vil ganske kort forholde mig til medlemstallet ikke alene i vores klub men også på landsplan. 118.173 medlemmer var et historisk tal i DTF, det var antallet af medlemmer i 1990.

Umiddelbart før sad jeg i DTF´s bestyrelse, i det unionsformænd var faste medlemmer af DTF´s bestyrelse. Intet, citat, ”kunne ryste tennissporten” der på to årtier femdoblede antallet af medlemmer. Siden da har der ikke været meget at juble over. I 2014 var medlemstallet mere end halveret til 57.000 det laveste siden

  1. Vi har haft spillere som Caroline Wozniacki og Frederik Løchte, men det har ikke givet den forventede fremgang.

 

Tal fra Danmarks idrætsforbund viser, at det de voksne spillere fra 25 til 59 år der dropper ketsjeren.

Alt dette til trods for, at der fra DTF´s side er et utal af muligheder for kurser, uddannelse, m.m. men der skal jo mennesker til at udfylde de muligheder.

 

Det er nærliggende at forholde sig til det ovennævnte i vores egen klub, før 1990 var vi 340 medlemmer og nu i 2016 er vi 125.

 

Tager vi og kigger på de Bornholmske klubber er aktivitetsniveauet meget forskelligt set ud fra deltagelse i de forskellige aktiviteter.

Rønne og Nexø deltager fuldt ud i arrangementer og kurser, Svaneke forsøger, hvorimod Allinge og Åkirkeby med deres lille medlemstal stort set ikke deltager.

Samarbejdet mellem de Bornholmske klubber er så selvsagt begrænset til Rønne og Nexø.

 

Svaneke forsøger og fik jo alligevel BM 2015 med hjælp udefra. Anders Malmgreen er blevet ny formand i Svaneke, man han bemærker, at han i lighed med andre ikke er bosat fast på øen.

 

Spørgsmålet er om de to klubber sammen med Bornholms tenniskreds kan skabe så stor interesse, så de tre andre klubber kan drage nytte deraf.

 

Jeg synes ikke vi ligger på den lade side i forbindelse med aktiviteter i vores klub, hverken sportsligt eller socialt, men det er tilsyneladende ikke nok til at hæve medlemstallet.

Man skulle dog tro at aktiviteter som kurser, voksenintroduktion, tennissportens dag, udadvendthed til skoler og øvrige institutioner, deltagelse i holdturnering, faste træninger, Bm m.m. skulle skabe en interesse for at forsøge at forsøge at spille tennis og måske kun aktivere vores egne medlemmer til at forøge medlemstallet-

Nu kan man måske sige at medlemstallet måske ikke er et mål i sig selv, men vi ser jo, hvordan et dalende medlemstal kan bevirke et dalende aktivitetsniveau.

 

Vi skal ej heller endnu en gang fortabe os i hvad vi har gjort eller skulle have gjort, men hvad vi gør.

 

I 2015 gav det sig udslag i en inspirationdag med Karina Jacobsgaard og hendes partner fra Skovshoved, som sammen med Bornholms tenniskreds arrangerede inspirations og træningssamling for både ungdom og seniorer.

Kontakten med Karina er fastholdt, så vi forhåbentligt kan få resultater i from af lignende kurser.

 

Formanden for BTK har god kontakt til DTF, der allerede har givet sig udslag i nævnte samt tillige afholdelse af klubtræner kursus 3 i dec. 2015 hvor vi havde deltagelse af Signe, Louise og Reno.

Vi afvikler kt1 22-23 april hvor vi har tilmeldt Sarah, Mathilde og Laura.

I maj er der Kt 4 for dem der har været på kt3.

 

Der er plads til flere på kt1. så meld jer endelig til. Vi mangler i den grad hænder til hjælp i ungdomsafdelingen. Vi står over for at miste de to bærende kræfter Lars og Louise nu her til sommer.

 

Vedrørende sommerens arrangementer kan man gå ind på btk´s og rtk´s hjemmesider og se hvornår arrangementerne finder sted.

Kunststofbane og springhal har været genstand for fremlæggelse under punktet indkomne forslag.

I forbindelse med springhal ligger der en skrivelse fra DGI halles bestyrelse om at få bane tre til at opføre hallen.

 

Jeg vil gerne takke det enkelte medlem såvel som medlemsgruppen for et sportsligt og socialt 2015

Bent-Ole

 

  1. b) Morten + Brian

Træning tirsdag 18-20 fortsætter, afslutningsfest 2016 med 36 deltagere,

Brian arrangerer klubmesterskaber, 8 mixpar, 2016 samme stil, nyt HD 62+ række, rangliste eller klubturnering.

 

  1. c) Lasse: Voksenintroduktion, kursus afvikles weekend 30.4 og 1.5 2016

 

  1. d)   Benny: Tak til dem der har hjulpet til på banerne

Baner ordnes på lørdag kl. 9.00,

  1. april er der standerhejsning.

Torsdags hold, formiddage. Der har kommet 6-8 spillere.

Fastholde deltagere fra voksenintro, torsdage-lørdage.

 

  1. e)   Ib kunststofbane, grundigt analyseret, jeg har set på baner over og har kontakt til leverandør, sponsorater 70000 fra brd. Larsen fond, 25000 sparekassen Bh. Fond. Bh. brand 45000, selv finansiering 70000, Bh. Brand lagde vægt på at der var en stor selv- finansiering.

Udvalg for kunststofbane:   Benny Per Knud-Erik Ib

Ungdom Jens-Ole

Sommerturnering: Bh. Open Junior 3 spilledage med ca. 20 deltagere.

 

 

Under planlægning 2016

– Fælles træning udvalgte elitespillere onsdage 16.30 , der skiftes mellem Rønne, trænere Lars, Louise, Claus, Michael Stegmann, Klaus, René

 

– Træningssamlinger for trænere, erfaringsudveksling, for trænere på Bornholm, Rønne og Nexø, dage ikke fastlagt.

 

Tre deltagere kursus i københavn DGI byen, januar, Louise, Claus, Michael Stegmann deltog.

 

Tennisskole, knap 20 deltagere, gentages i År. Stor succes.

 

Bornholmsmesterskaber 2015. Vejret skabte store problemer, vi skal have plan hvis vejret driller.

 

Trænerkurser, uheldig start, men er godt på vej med nye instruktører.

KT1. 22 23 april 2016, KT4 maj 2016

 

BM er flagskibet, også for ungdommen, det skal være en rigtig tennisturnering, hele kampe.

 

BM skumtennis 27 feb. Nexø, med forældre, sponsorer, kvickly, Sportigan, brændegårdshaven. 85 spillere og tilskuere i alt, nyt eventformat. Stor succes.

 

Årsplan for btk 2016 ligger på Bornholms tenniskreds hjemmeside.

 

5 Regnskab fremlægges af Per

Antal medlemmer: 119 i 13   125 i 14   122 i 2015

Mobil Pay, meget dyrt for en forening, Per undersøger igen om der er en billig løsning.

Per: Budget. Som 2015 ca. (10.000 afskrivning kunststofbanen i 7 år)

Brian: Flere sponsorer? Men det skal gøres professionelt.

Per: Vi kan tilbyde bannere på banen,

BOH bestyrelse er ikke god til at gå ud og hente sponsorater.

Regnskab og budget godkendt af generalforsamlingen

 

 

  1. Indkomne forslag:

DGI ønsker at tennisklubben afgiver bane 3 til bygning af springhal.

Springhallen vil blive smal og få to permanente springgrave og kan ikke bruges til tennis.

DGI vil samle spring og rytmegymnastik i DGI hallen, hvorfor tennis ikke vil kunne træne torsdage som i vinter.

DGI spring og rytmegymnastik vil have 1. prioritet til træningstider.

 

Bent-Ole: Et flertal i bestyrelsen går ind for at afgive bane 3 til DGI

Leif, Hvor sikker er man på at de bygger?

Leif, Hvad med lovgivning? Et kommunalt anlæg overgives til privat aktivitet da dgi er privat.

Leif, kunststofbaner helst 2 stk. på bane 3 og 6

Boh Tennisklubben har fordel af ”klubhus” og dgi hallens service, på træningsdage fyldes banerne ud.

Der er prisforskel på om kunststofbanen lægges på bane 3 eller 6. Tennisklubben har ikke midler til at betale de ekstraudgifter der er ved at bruge bane 6 til kunststofbane.

Det kan forhandles om DGI betaler tennisklubbens ekstraudgifter ved at bygge på bane 6.

 

Svømmehallens bestyrelse vil ikke afgive areal. Siger nej da man ønsker at udbygge svømmehallen 4 gange større og således skal bruge hele arealet selv.

 

DGI har ikke P.t. byggetilladelse eller kommunal godkendelse til byggeriet.

DGI har ikke økonomien på plads, men mener ikke det er noget problem at skaffe pengene.

DGI har ikke angivet nogen tidsramme for start og færdiggørelse af byggeriet.

DGI har p.t. ikke aftaler om adgangsveje eller plan for hvordan det påvirker tennisbaner.

 

Boh lokaler i dgi hallen er billige, 15000 årligt kan forhandles fastholdt.

 

Brian: Hvis vi siger ja til at afgive bane 3, hvor længe har de banen, hvis de ikke bygger,

 

JOL Tennisklubben får ingen fordele ved at afgive banen, men vi mister en bane.

 

Leif fint med kunststofbane, ros til bestyrelsen. DGI er hårde i forhandlinger. Kunststofbane på asfalt.

 

Ib Enig med Leif, 3 år så skal hallen være etableret. Vi har rigeligt med baner. Vi får service fra dgi. Vi kan sagtens afgive bane 3 til dgi.

 

Kim Caspersen: svært at se hvorfor vi skal afgive baner til dgi. Vi skal beholde vore baner. Fint med kunststofbane.

 

Michael Blom: enig med IB, kunststofbanen lægges på asfaltbanen.

 

Per splittet: ikke tæt på dgi, aversion med den måde dgi kommer på, 3 år, bane 6 kunststof,

IB Ekstrapris 36.000 for asfaltbanen. (fjerne asfalt, deponere asfalt bofa, Lang tilslutningsledning til vand fra dræning, enten til brønd ved dgi-hal eller ude i vej.

 

Ib: Det er helt urimeligt at obstruere DGI.

 

Per dræning og drænledning til kunststofbane koster ekstra på asfaltbanen,

 

Leif: Tidsramme for kunststofbane?

 

Boh: tidsramme: 20 sep 2016 ifølge frist fra sp. Bh. Fond.

 

Dirrigent: kunststofbane: vil vi afgive bane 3 til dgi?

 

Morten man blander ikke to ting sammen?

 

Ib Der er et problem med pengene på asfaltbanen, det er dyrere,

 

Jol Vi vil miste en bane, tennisklubben får ingen fordele.

Ungdommen brugte alle baner til træningen sidste sommer, på træningsaftener er alle baner optaget.
Leif tennisklubben kan ikke få nogen kompensation, Kommunen ejer banerne:

 

Dirrigenten: Afstemning om forslag fra flertallet i bestyrelsen:

Tennisklubben afgiver bane 3 til DGI.

Tennisklubbens bestyrelse bemyndiges til at forhandle om:

at byggeriet skal være færdigt inden for en årrække.

at ekstraudgifter til Kunststofbane på bane 6 bæres af dgi, der skal foreligge regninger og fuld dokumentation for ekstraudgifterne.

At tennisklubbens lejeudgifter til dgi hallen ikke stiger i en årrække med samme service som hidtil.

At indgå en skriftlig aftale med DGI hallen.

 

Afstemningsresultat: 13 for. 5 imod, forslag vedtaget.

 

Dette medfører at kunststofbanen lægges på asfaltbanen.

 

9 kasserer Per Kofoed genvalg

10 Jens-Ole ungdomsformand og sekretær. genvalg, ungdomsposten skal i perioden overdrages til ny ungdomsformand.

11.

12 suppleanter Lasse og Morten

13 revisorer Brian og Jytte

14 revisorsup. Niels Andersen.

 

Evt:

Ros: Fint med kunststofbane.

Hjemmeside opdateres som Facebooksiden.

Boh: tak til sponsorer. Tak til Dirigenten.

Mødet slut 21.04